Alla »positiva« respektive alla »negativa« parametrar kopplade till en individ tycks ge liknande avtryck, något som i Nature News beskrivs som en »positiv–negativ« axel. Illustration: Fotolia/IBL

Hur är hjärnans olika områden sammankopplade? Det är den huvudsakliga frågeställningen i det internationella projektet Human connectome project (HCP). Projektet, som lanserades 2010, har en budget i storleksordningen 300 miljoner kronor. Nu publiceras en studie i Nature Neuroscience baserad på HCP-data. Undersökningen omfattar 461 individer mellan 22 och 35 år. Författarna har sammanställt 280 parametrar för respektive individ, såsom utbildningsnivå, socioekonomisk status, upplevd livskvalitet, resultat på en rad olika IQ- och minnestestoch huruvida individen röker, har rökt eller har en historia av missbruk.

Deltagarnas hjärnor har också undersökts med funktionell magnetkamera (fMRI) och författarna har tittat på hur 200 områden i hjärnan är sammankopplade med varandra när individen är i vila, det vill säga inte utför någon specifik uppgift. Efter att ha analyserat fMRI-data tillsammans med de 280 parametrarna visade sig ett intressant samband.

Individer med vad som betraktas som »positiva« karakteristika, såsom bra minne, hög utbildning och försiktighet med alkohol, hade ett liknande kopplingsmönster, vilket mycket grovt kan sammanfattas med att hjärnans olika områden är starkare kopplade till varandra. Ett motsatt mönster ser man hos individer som röker, missbrukar alkohol eller droger eller har en historik av aggressivt beteende. Det intressanta är att alla de »positiva« respektive alla de »negativa« parametrarna tycktes ge liknande avtryck, något som i Nature News – där studien refereras – beskrivs som en »positiv–negativ« axel. Fascinerande nog tycker sig författarna i grova drag kunna se hur en människa lever sitt liv genom att betrakta kopplingsmönstret från fMRI-undersökningen.

I vilken utsträckning det observerade kopplingsmönstret är en orsak eller konsekvens av personens livsföring går ännu inte att säga, men det är naturligtvis en fråga som författarna hoppas kunna besvara i framtida forskning. Bland annat sågs att användning av marijuana den senaste tiden var en av de faktorer som drog särskilt mycket åt det negativa hållet på »positiv–negativ-axeln«.