Patienter i åldern 50–69 år som fått en mekanisk klaffprotes hade bättre överlevnad än patienter i samma åldersgrupp som fått en biologisk klaffprotes. Foto: Fotolia/IBL

Autoreferat. Patienter i åldern 50–69 år som efter kirurgiskt byte av aortaklaffen fick en mekanisk aortaklaffprotes hade bättre överlevnad jämfört med dem som fick en biologisk aortaklaffprotes. 

Kirurgiskt byte av aortaklaffen är standardbehandling för patienter med tät aortastenos. Den  sjuka aortaklaffen ersätts antingen med en mekanisk klaffprotes eller med en klaffprotes som är tillverkad av biologiskt material (vanligen från kalv eller gris).

Biologiska klaffproteser har en begränsad hållbarhet. Det leder till att en yngre patient som erhåller en biologisk klaffprotes riskerar att behöva en ny operation senare i livet. En mekanisk klaffprotes har obegränsad hållbarhet, men medför livslång antikoagulantiabehandling och därmed högre risk för allvarliga blödningskomplikationer.

Enligt nuvarande kliniska riktlinjer bör en biologisk klaffprotes i första hand övervägas om patienten är över 65 år. Men både i Sverige och internationellt används i ökande grad biologiska klaffproteser även hos yngre patienter, dvs under 65 år, trots att övertygande vetenskapligt stöd för detta saknas.

Därför genomförde vi en nationell kohortstudie för att undersöka överlevnad och prognos hos patienter i åldern 50 till 69 år som erhållit en biologisk aortaklaffprotes, och jämfört med patienter som fått en mekanisk. Alla patienter (n = 4 545) i den aktuella åldersgruppen som genomgick ett kirurgiskt byte av aortaklaffen i Sverige mellan 1997 och 2013 inkluderades i studien. Patientdata samlades från nationella hälsodataregister.

I en analys som minskar urvalspåverkan (propensity score-matchning) sågs att 5-, 10- och 15-årsöverlevnaden var 92, 79 respektive 59 procent hos patienter med en mekanisk klaffprotes och 89, 75 respektive 50 procent hos patienter med en biologisk klaffprotes (hazardkvot 1,34; 95 procents konfidensintervall 1,09–1,66; P = 0,006).

Sammanfattningsvis visade studien att patienter i åldern 50–69 år som fått en mekanisk klaffprotes hade bättre överlevnad än patienter i samma åldersgrupp som fått en biologisk klaffprotes. Slutsatsen är att studien inte ger stöd för ökad användning av biologiska klaffproteser i den aktuella åldersgruppen.