Associationen mellan astma och sensibilisering mot pälsdjur var lika stark i alla åldrar, men bland vuxna astmatiker minskade andelen sensibiliserade ju äldre individerna var vid insjuknandet i astma. Foto: Fotolia/IBL

Avhandling. Sensibilisering mot luftvägsallergener är den viktigaste riskfaktorn för utvecklingen av astma och allergisk rinit bland barn, ungdomar och unga vuxna. I en ny avhandling beskrivs utbredning och uppkomst av samt remission från allergisk sensibilisering bland barn, ungdomar och vuxna. Även förändringen i prevalens över tid bland vuxna, riskfaktorer för sensibilisering samt sambandet mellan astma och rinit har studerats. Avhandlingen syftar till att fylla en kunskapslucka, eftersom endast ett fåtal publicerade studier på området baserar sig på objektiva kliniska metoder.

Incidens av och remission från allergisk sensibilisering bland barn och ungdomar samt bland vuxna undersöktes med longitudinell studiedesign. Förändringar i förekomsten av allergisk sensibilisering över tid kartlades genom att jämföra två tvärsnitt av kohorter med vuxna. I en av kohorterna analyserades också sambandet mellan allergisk sensibilisering och astma samt rinit. Både pricktest och analys av specifik IgE (Phadiatop) användes för att fastställa en sensibilisering bland individerna. Strukturerade intervjuer gjordes för att identifiera potentiella riskfaktorer och individer med luftvägssymtom.

Under en 10-årsperiod sågs låg incidens av allergisk sensibilisering bland vuxna (5 procent), medan remission var klart vanligare (32 procent). Prevalensen av allergisk sensibilisering var högst bland unga vuxna i åldern 20–29 år (55 procent) och minskade tydligt med stigande ålder. Bland barn och ungdomar var både incidensen och andelen bestående sensibilisering hög. Förekomst av sensibilisering ökade från 7–8 år (21 procent) till 19 års ålder (42 procent). Sensibiliseringen mot pollen och pälsdjur samt mot flera allergen samtidigt ökade signifikant mellan 1994 och 2009. Ärftlighet för allergi var den starkaste riskfaktorn för allergisk sensibilisering i alla åldrar. Urbant boende var associerat med sensibilisering bland barn och vuxna. Astma var associerad med sensibilisering mot pälsdjur, medan rinit var associerad med sensibilisering mot både pollen och pälsdjur. Sambandet mellan sensibilisering och rinit var starkast bland unga vuxna och minskade med stigande ålder. Associationen mellan astma och sensibilisering mot pälsdjur var lika stark i alla åldrar. Bland vuxna astmatiker minskade andelen sensibiliserade ju äldre individerna var vid insjuknandet i astma.

Hög incidens av och låg remission från allergisk sensibilisering bland barn och ungdomar förklarar den höga förekomsten av sensibilisering vid 19 år. Bland vuxna ses ett omvänt mönster med låg incidens och hög remission. Minskningen av allergisk sensibilisering med stigande ålder bland vuxna förklaras därför delvis av naturligt åldrande. Den signifikanta ökningen av sensibilisering mot enskilda allergener förklarar ökningen av multisensibilisering från 1994 och 2009.