Preeklampsi hos gravida var associerad med medfödda hjärtfel hos barnet, och även preeklampsi före gestationsvecka 34 var associerad med allvarliga hjärtfel. Det visar en kanadensisk populationsbaserad studie, nyligen publicerad i JAMA.

Studien omfattar 1 942 072 barn födda mellan 1989 och 2012 efter gestationsvecka 20. Dödfödda barn samt barn med kromosomala avvikelser exkluderades.

Medfödda hjärtfel definierades som strukturella avvikelser i hjärtat eller stora kärl som uppstått intrauterint. Defekter i systemcirkulationen, arytmier eller kardiomyopatier utvärderades inte. Allvarliga hjärtfel inkluderade Fallots tetrad, transposition av de stora kärlen samt aortakoarktation. Som mindre allvarliga hjärtfel klassades bland annat defekter i kammar- och förmaksseptum, aorta samt i hjärtklaffarna. Preeklampsi definierades som hypertoni (>140 mm Hg systoliskt eller 90 mm Hg diastoliskt blodtryck) och proteinuri efter gestationsvecka 20 hos kvinnor med tidigare normalt blodtryck. 

Prevalensen av medfödda hjärtfel var högre bland gravida med preeklampsi än utan (16,7 jämfört med 8,6 per 1 000 barn). Barn exponerade för preeklampsi hade högre prevalens av alla sorters hjärtfel, inklusive kombinerade hjärtfel.

Bland allvarliga hjärtfel sågs bland annat högre prevalens av Fallots tetrad (41,2 jämfört med 18,4 av 100 000 barn) och aortakoarktation (33,0 jämfört med 16,8 av 100 000 barn).

Den största riskfaktorn associerad med medfödda hjärtfel var gestationsålder vid exponering för preeklampsi: kvinnor med tidig preeklampsi hade större risk att föda barn med medfödda hjärtfel jämfört med dem utan preeklampsi (prevalenskvoto 5,33; 95 procents konfidensintervall 4,98–6,15). Sambandet mellan tidig preeklampsi och hjärtfel stärktes när flerbördsgraviditer exkluderades i analysen. Sen preeklampsi var endast svagt associerad med hjärtfel.

En styrka med studien är det stora antalet deltagare. Men kvinnor med preeklampsi får förmodligen en mer övervakad graviditet, vilket kan medföra att fler medfödda hjärtfel upptäcks i denna grupp. Dessutom inkluderade studien endast hjärtfel som upptäcktes före eller direkt efter förlossningen.