Programmet har införts i 46 olika delstater, och författarna räknar med att det kan ha minskat antalet suicidförsök med mer än 79 000. Foto: Fotolia/IBL

Att mäta effekten av suicidprevention är mycket svårt. Anledningen är att suicid – lyckligtvis – är relativt ovanligt och att det därför krävs att ett mycket stort antal individer följs för att man ska kunna identifiera statistiskt säkerställda effekter av gjorda insatser.

I JAMA Psychiatry presenteras en av de största undersökningarna inom fältet. Studien omfattar suicidpreventionsprogrammet Garrett Lee Smith memorial suicide prevention program (GLS) vilket implementerats på många håll runt om i USA. Programmet omfattar en lång rad satsningar inom skolor, universitet och ungdomsfängelser, bl a:

  • utbildning i att känna igen suicidalt beteende
  • införande av så kallade hjälplinjer som individer i kris kan ringa
  • initiativ för att minska stigma kopplat till psykiska problem
  • skapandet av ökad offentlig medvetenhet kring suicid som ett samhällsproblem.

Det författarna till den aktuella studien tittat på är om, och i så fall i vilken utsträckning, antalet suicidförsök som sker bland tonåringar och unga vuxna (16 till 23 års ålder) skiljer sig i områden där GLS-programmet införts. 466 så kallade counties (områden som varje delstat är indelad i) som exponerats för GLS-programmet under perioden 2006 till 2009 har jämförts med 1 161 matchande områden som inte exponerats, och det man analyserat på är antalet suicidförsök utan dödlig utgång per  1 000 invånare. Viktigt att notera är att uppgifterna bygger på individers svar i en enkätundersökning.

En kort sammanfattning är att antalet suicidförsök halverades från 10 till 5 per 1 000 invånare i åldersgruppen, men minskningen gäller bara den 12-månadersperiod som följde efter implementeringen av programmet. Därefter återgick antalet suicidförsök till liknande nivåer som före implementeringen, vilket innebär att det krävs att insatserna upprepas. Värt att notera är att det inte rapporterades färre suicidförsök bland individer över 23 års ålder i områden där programmet införts; skillnaden noterades bara i gruppen 16 till 23 år.

GLS-programmet har införts i 46 olika delstater, och författarna räknar med att det kan ha minskat antalet suicidförsök med mer än 79 000. Den aktuella undersökningen avser suicidförsök utan dödlig utgång. Tidigare publicerade data har visat att programmet även tycks minska antalet fall av fullbordade suicid.