Ljusterapi gav effekt i studien, både i monoterapi och tillsammans med farmakologisk behandling. Foto: Fotolia/IBL

Huruvida ljusterapi kan ge effekt vid depression är oklart. SBU konstaterade 2007 att det varken går att bekräfta eller förkasta värdet av ljusterapi vid årstidsbunden depression. I JAMA Psychiatry presenteras en undersökning som ger stöd för att metoden faktiskt skulle kunna ha en antidepressiv verkan.

122 individer mellan 19 och 60 år med icke säsongsbunden depression (major depression) har ingått, samtliga med minst 20 poäng på den så kallade Hamilton-skalan (skattningsskala för depression) vilket innebär minst medelsvår (moderate) depression. Ingen av deltagarna var inlagd för psykiatrisk slutenvård och ingen av dem stod på antidepressiv behandling. Studien pågick under åtta veckor.

Deltagarna lottades till fyra grupper omfattande runt 30 personer vardera, där respektive grupp gavs antingen

  1. ljusterapi, dagligen 30 minuter per gång med ljusstyrkan 10 000 lux, och farmakologisk placebo,
  2. farmakologisk antidepressiv behandling (20 mg fluoxetin) och placebo för ljusterapi,
  3. ljusterapi och farmakologisk behandling eller
  4. placebo avseende både farmaka och ljusterapi.

Som placebo för ljusterapi placerade författarna deltagarna i en situation där de i stället för att exponeras för starkt ljus utsattes för ett brummande ljud, »jonbehandling«. Jonbehandlingen, som var totalt verkningslös, gavs lika ofta och under lika lång tid som ljusterapin och med samma instruktioner som vid ljusterapin.

Utfallet följdes med depressionsskattningsskalan MADRS (Montgomery–Åsberg depression rating scale, och primärt effektmått var hur mycket MADRS-poängen sjönk under perioden. Deltagarna i kombinationsgruppen – som fick både medicin och ljusterapi – noterade bäst resultat. Där sjönk MADRS med i genomsnitt 16,9 poäng. För gruppen som fick ljusterapi och farmakologisk placebo minskade poängen med 13,4. I gruppen som fick medicin och jonbehandling minskade skattningen med 8,8 poäng. För gruppen som fick placebomedicin och placeboljusterapi minskade MADRS-poängen med 6,5.

Sekundärt effektmått var hur stor andel i respektive grupp som hade en MADRS-poäng på 10 eller lägre efter studien, vilket ses som remission. Denna andel var 59 procent i kombinationsgruppen (medicin och ljusterapi), och 44 procent i gruppen som fick ljusterapi och placebomedicin. I gruppen som fick medicin och placeboljusterapi var den 19 procent och 30 procent i gruppen som fick både placebomedicin och placeboljusterapi.

Resultaten visar således att ljusterapi gav effekt i studien, både i monoterapi och tillsammans med farmakologisk behandling. Enbart antidepressiv behandling gav dålig effekt, men det är viktigt att notera att fluoxetindosen inte höjdes från 20 mg, något som i praktiken normalt brukar göras vid utebliven effekt.