I en randomiserad, kontrollerad brittisk multicenterstudie undersöktes effekten av hårt respektive avjoniserat vatten i en studie på barn med atopiskt eksem. Foto: Fotolia/IBL

Vattens hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, och främst är det joniserat kalcium (Ca2+) men även magnesium (Mg2+) som avses. Vatten med hög halt av Ca2+ och Mg2+ klassas som hårt vatten. Många människor upplever att huden blir torrare och mer irriterad vid tvätt med hårt vatten jämfört med mjukt vatten. Patienter med atopiskt eksem verkar särskilt känsliga, speciellt i kombination med ett kallt och torrt vinterklimat.

I en randomiserad, kontrollerad brittisk multicenterstudie från 2011 undersöktes fenomenet i en studie på 336 barn med atopiskt eksem. Patienterna visade dock ingen signifikant förbättring vid byte från hårt kranvatten till avjoniserat vatten (med mindre än 20 mg kalciumkarbonat, CaCO3, per liter) [1].

I en ny studie har man emellertid visat att fettsyror som finns i tvålar binder sig till Ca2+ och Mg2+ och bildar en sorts »metallisk tvål« som kan lagras in i huden [2]. Man har studerat dels en musmodell för atopiskt eksem och dels patienter med atopiskt eksem. I musmodellen kunde forskarna visa att mössen som utsatts för metallisk tvål fick en barriärskada, mätt som vattenförlust genom huden (transepidermal water loss), en ökning av proinflammatoriska cytokiner samt ökade nivåer av serum-IgE. Mekanismen är inte klarlagd.

Dessutom kunde två veckors tvätt med ultramjukt vatten (kranvatten exponerat för katjonbytesharts, mindre än 1 mg/l av Ca2+ och Mg2+) minska barriärskadan, samtidigt som inlagringarna av metallisk tvål nästan helt försvann från hudytan på mössen. Därtill undersöktes även 8 patienter med atopiskt eksem och klåda som fick duscha med ultramjukt vatten dagligen under 4 veckor. Patienternas hudbarriär förbättrades och klådan minskade, liksom nivåerna av metallisk tvål i huden.

Författarna menar att nivåerna av metallisk tvål förmodligen måste vara väldigt låga innan någon positiv effekt kan ses av tvätt med mjukt vatten, vilket kan förklara att tidigare studier inte sett någon förbättring vid enbart byte till mjukt vatten. Givetvis kommer dessa preliminära data behöva upprepas i nya och större studier, men att patienter med den vanliga åkomman atopiskt eksem skulle kunna gynnas genom att byta vattenkälla är helt klart intressant.

I Sverige är det kommunala vattnet mjukt, förutom i landets kalkrika områden såsom Uppsalaslätten, Öland, Gotland och större delen av Skåne.