Ventrala striatum är ett område i hjärnan som spelar en viktig roll vid belöning och motivation. Det har kopplats till schizofreni. Förändringar i hur hjärnan processar belöning tros nämligen vara en viktig underliggande orsak till psykotiska symtom. En möjlig biologisk mekanism bakom detta är att påverkan i belöningssystemet vid psykos beror på för höga nivåer av dopamin i just ventrala striatum. Med hjälp av PET-kamera och funktionell magnetkamera har forskare fått en möjlighet att studera aktiviteten i denna del av hjärnan på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. I JAMA Psychiatry presenteras en metaanalys som är en sammanställning av 23 olika material kring sambandet mellan aktivitet i ventrala striatum och psykotiska symtom. 

Ett intressant fynd som man har kunnat se i samtliga 23 material är underaktivering i ventrala striatum när en patient med psykossjukdom ser fram mot en belöning (reward anticipation). Intressant nog tycks man kunna se särskilt påverkad aktivitet i ventrala striatum på vänster sida hos psykospatienter med negativa symtom, det vill säga apati, undandragande och bristande känslomässig respons.

Det är välkänt att patienter med schizofreni kan tillskriva irrelevanta stimuli oproportioneligt stor vikt. Kanske beror detta på påverkan på belöningssystemet genom hypoaktivering av ventrala striatum. 2014 visade en studie som också publicerades i JAMA Psychiatry att förstagradssläktingar till schizofrena, som inte själva har sjukdomen, har minskad aktivitet i ventrala striatum. En slutsats av den studien är att nedsatt aktivitet i ventrala striatum skulle kunna utgöra en markör för ökad schizofrenirisk. En annan intressant aspekt i sammanhanget är att tidigare forskning visat att atypiska neuroleptika, men inte första generationens dito, kan normalisera aktiviteten i ventrala striatum hos patienter med schizofreni.