Studien ger en indikation om att barn som växer upp med hund har en minskad risk för astma senare i livet. Foto: Fotolia/IBL

Autoreferat. Tidigare studier har visat att barn som växer upp på lantgård har halverad risk för att utveckla astma. Målet med vår studie var att undersöka hur uppväxt med hund i hemmet påverkar barns risk för astma. Tidigare studier har gett motstridiga resultat.

Ägarregistrering av hundar är obligatorisk sedan 2001 och sker vanligtvis när valparna undersöks och id-märks inför försäljning. Anmälan sker till Jordbruksverket.

Information från nio olika nationella register, inklusive Jordbruksverkets och Svenska kennelklubbens två hundägarregister (som tidigare inte använts för medicinsk forskning) länkades samman med barn födda i Sverige 2001 och 2010. Allt material avidentifierades.

Astma hos barnen och deras föräldrar definierades genom information från Läkemedelsregistret och Patientregistret. Sambanden mellan hundägande under första året och senare astma utvärderades med regressionsmodeller på nationell nivå, med möjlighet att ta hänsyn till möjliga förväxlingsfaktorer såsom bostadsort och föräldrarnas astma.

Barn med hund i familjen löpte 13 procents lägre risk för astma i skolåldern (oddskvot 0,87; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,81–0,93). Resultaten var liknande i familjer med och utan föräldrar med astma och även i analyser som enbart inkluderade förstfödda. Dessa analyser gjordes för att utesluta att fyndet berodde på att familjerna undvek hund på grund av föräldrars eller äldre syskons astma. För yngre barn (upp till 3 års ålder) sågs ingen association mellan hundägande och astma. Mellan 3 och 5 års ålder sågs en riskminskning med 10 procent (hasardkvot 0,90; 95 procents KI 0,93–0,99).

Register över befolkningen och hälsoregister hos Socialstyrelsen håller i regel hög kvalitet och har god täckning. Den här sortens studier kan visa på samband mellan omgivningsfaktorer och sjukdomar i stora befolkningsgrupper, men inte ge svar på om och hur djur faktiskt skyddar barn från astma. Barn som redan har allergi mot katt eller hund ska undvika kontakt, men våra resultat ger en indikation om att barn som växer upp med hundar har en minskad risk för astma senare i livet. Tack vare studiedesignen, som under perioden i princip innefattar hela den svenska barnbefolkningen, går resultaten att generalisera till andra europeiska länder med liknande kultur vad gäller hundägande.