En tänkbar mekanism bakom resultaten är att den kirurgiska precisionen i den så viktiga och ofta besvärliga tumördissektionen försämras under veckan, eftersom kirurgernas ackumulerade arbetsbörda kan medföra sämre förutsättningar för långvarigt fokus och koncentrationskrävande uppgifter. Foto: Fotolia/IBL

Autoreferat. Ny forskning pekar på att operation för matstrupscancer ger bättre prognos om ingreppet utförts under tidiga veckodagar jämfört med senare i veckan. Studien är utförd vid Karolinska institutet och nyligen publicerad i Annals of Surgery.

Matstrupscancerkirurgi är lång och krävande och en av få operationer där det är etablerat att kirurgens årliga antal ingrepp betydligt påverkar patientens prognos efter operationen. Vår hypotes var att veckodag för kirurgi för matstrupscancer skulle kunna påverka risken för återfall och död i sjukdomen.

I den aktuella studien ingick 1 748 patienter som opererats för matstrupscancer i Sverige mellan åren 1987 och 2010 med uppföljning till och med 2014. I studien beräknades relativ risk (RR) med 95 procents konfidensintervall (KI) för dödlighet inom 5 år från operationsdatum. Resultaten justerades för de möjliga förväxlingsfaktorerna ålder, samsjuklighet, tumörstadium, tumörtyp (histologi), onkologisk förbehandling och kirurgens årliga volym av matstrupscancerkirurgi.

Femårsdödligheten ökade med 13 procent för patienter som opererats på en onsdag, torsdag eller fredag jämfört med dem som opererats på en måndag eller tisdag (RR  1,13; KI 1,01–1,26). Motsvarande ökning var 59 procent (RR 1,59; KI 1,17–2,16) vid tidiga tumörstadier (0–I), 28 procent (RR 1,28; KI 1,07–1,53) vid intermediärt stadium (II) och saknades (RR 0,93; KI 0,79–1,09) vid avancerade stadier (III–IV).

För varje enskild senare dag i arbetsveckan ökade femårsdödligheten med 7 procent (RR  1,07; KI 1,02–1,12) vid alla tumörstadier, 24 procent (RR 1,24; KI, 1,09–1,41) vid tidiga stadier, 13 procent (RR  1,13; KI 1,05–1,22) vid intermediärt stadium och inte alls vid avancerade stadier (RR 0,98; KI 0,92–1,05). Resultaten var lika för dödlighet på grund av återfall av matstrupscancer och för all dödlighet oavsett orsak.

De stora skillnaderna i resultat mellan tumörstadier är intressanta eftersom prognosen i tidigare tumörstadier är betydligt mer påverkbar av den kirurgiska kvaliteten än i avancerade stadier där överlevnaden är låg. En tänkbar mekanism bakom resultaten är att den kirurgiska precisionen i den så viktiga och ofta besvärliga tumördissektionen försämras under veckan, eftersom kirurgernas ackumulerade arbetsbörda kan medföra sämre förutsättningar för långvarigt fokus och koncentrationskrävande uppgifter.

Denna studie är den första i sitt slag, varför kliniska rekommendationer inte kan föreslås. Men om resultaten bekräftas i kommande studier finns det ett potentiellt viktigt prognostiskt värde i att utföra operationer för matstrupscancer under veckans tidigare dagar. Varje möjlighet till optimering av behandlingen av matstrupscancer bör tillvaratas, inte minst i ljuset av sjukdomens generellt dåliga prognos.

Studien är finsierad av Vetenskapsrådet och Cancerfonden