Anestesimedel påverkar inte bara centrala nervsystemet utan även immunsystemet. Våra vanligaste medel för att underhålla anestesi, inhalationsmedlen, har visat sig kunna förstärka tumörstimulerande faktorer, till exempel HIF (hypoxia-inducible factor). Höga nivåer av HIF har i flera studier associerats med dålig prognos för ett flertal cancerformer. Även NK-celler (natural killer cells) påverkas negativt av inhalationsmedlen. Motsatsen tycks råda för det intravenöst administrerade medlet propofol.

Med detta som utgångspunkt har en forskargrupp i London retrospektivt undersökt överlevnaden efter cancerkirurgi från juni 2010 till maj 2013 [1]. Ettårsöverlevnaden var 87,9 procent (95 procents konfidensintervall [KI] 86,7–89,1) för dem som fått inhalationsbaserad anestesi och 94,1 procent (95 procents KI 93,3–94,8 procent) för dem som fått underhållsanestesi med propofol. I en analys för att minska urvalspåverkan med 2 607 patienter i varje grupp var hazardkvoten förhöjd efter både univariat och multivariat analys, vid den senare 1,46 (95 procents KI 1,29–1,66) för inhalationsbaserad anestesi.

Det genomförs just nu en svensk randomiserad multicenterstudie inom området, bland annat med utgångspunkt i en mindre retrospektiv svensk studie av samma typ och med liknande resultat som den ovan refererade [2].