Levande attenuerat influensavaccin var associerat med en låg risk för systemisk allergisk reaktion hos unga med äggallergi. Ungefär en tredjedel av deltagarna uppvisade fördröjda reaktioner potentiellt relaterade till vaccinationen. Det visar en brittisk kohortstudie publicerad i BMJ.

Syftet med studien var att studera hur säkert ett levande attenuerat influensavaccin, som produceras i hönsägg och kan innehålla äggprotein, är hos unga med äggallergi.

Studien omfattade 779 personer mellan 2 och 18 år (medianålder 5,3 år) med känd äggallergi. Hos 270 (34,7 procent) av deltagarna hade ägg utlöst anafylaxi. Vidare hade 445 (57,1 procent) diagnostiserad astma eller återkommande väsande/pipande andning. Studien exkluderade barn som erhållit invasiv ventilation efter anafylaxi samt dem med svår astma.

Vaccin med detekterbart äggprotein användes. Efter vaccination observerades deltagarna i 30 minuter för symtom på lokal eller systemisk reaktion. Vårdnadshavarna kontaktades efter 72 timmar för att rapportera fördröjda symtom. Deltagarna med astma följdes även upp fyra veckor senare.

Ingen av deltagarna uppvisade någon allvarlig systemisk reaktion. Lindriga symtom, troligen relaterade till en lokal IgE-medierad reaktion, upplevdes av nio deltagare (1,2 procent; 95 procents konfidensintervall 0,5–2,2 procent). Inga allvarliga biverkningar observerades under studieperioden. Fördröjda reaktioner rapporterades hos 221 deltagare, varav 62 personer upplevde symtom från nedre luftvägarna inom 72 timmar. Inga riskfaktorer för fördröjda symtom kunde identifieras.

Författarna menar att resultaten tyder på att det är säkert att vaccinera barn med äggallergi med levande attenuerat influensavaccin. Samtidig astma utgör ingen kontraindikation, om den är välkontrollerad.