I arbetsmiljöer där exponeringen överskrider 85 dB(A) ska hörselskydd användas, men det skyddar inte fostret, konstaterar artikelförfattarna.

Foto: Colurbox

Autoreferat. Kvinnor som yrkesarbetar under graviditeten riskerar att utsättas för risker i arbetsmiljön som kan vara skadliga för fostret. Frågor om arbetsmiljöproblem i samband med graviditet är vanliga vid landets arbets- och miljömedicinska kliniker, och vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm bistår vi med information i exempelvis faktablad.

Bullers effekter på hörseln hos vuxna har varit kända länge, men det finns bara ett fåtal små studier av yrkesbuller under graviditet. Dessa har antytt att det skulle kunna finnas en ökad risk för hörselskada hos barnen. Mot denna bakgrund startades den aktuella studien för att undersöka sambandet i en större studie.

Studien baserades på det medicinska födelseregistret med uppgifter om moderns yrke, ålder, rökvanor med mera. Data om bland annat sjukskrivning hämtades från Försäkringskassan och om socioekonomiska faktorer från Statistiska centralbyråns longitudinella databas LISA. Drygt 1,4 miljoner födslar inkluderades i studien. Data om bullerexponeringen i arbetet erhölls genom att uppgifterna om moderns yrke vid graviditeten kodades och kopplades till en validerad så kallad jobbexponeringsmatris (JEM). Bland de yrken som var förknippade med hög bullerexponering fanns exempelvis arbete som snickare, träarbetare, slakteriarbetare och musiker. Uppgifter om diagnoserna sensorineural hörselnedsättning respektive tinnitus hämtades från Patientregistret.

Bland de knappt 6 000 mödrar som arbetat i miljöer där exponeringen översteg 85 dB(A) var risken för hörselproblem hos barnen ökad med cirka 27 procent (riskkvot [RR] 1,27; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,99–1,64). Bland de mödrar som arbetat heltid i sådana miljöer under hela graviditeten var risken för hörselproblem hos barnen ökad med cirka 80 procent (HR 1,82; 95 procents KI 1,08–3,08). Riskökningen gällde både sensorineural hörselnedsättning och tinnitus, men var inte statistiskt säkerställd per undergrupp.

Enbart hörselpåverkan som föranledde utredning vid specialistvårdsklinik kunde identifieras. Det kan finnas lättare hörselpåverkan som inte uppdagats i vår studie.

I arbetsmiljöer där exponeringen överskrider 85 dB(A) ska hörselskydd användas, men det skyddar inte fostret. Lågfrekvent ljud fortleds till fostret i stort sett utan dämpning medan högfrekvent ljud dämpas betydligt bättre. Det finns ingen lagstadgad bullergräns för gravida, men Arbetsmiljöverket anger i sin författning (AFS 2007:5) att det sannolikt inte föreligger risk för skada på fostret om bullerexponeringen inte överskrider 80 dB(A).

Arbetsgivaren ska göra en riskvärdering för alla gravida. Vår studie understryker hur angeläget det är att rekommendationen om att begränsa bullerexponeringen för gravida följs. Vi menar därtill att det sannolikt är mest angeläget att skydda mot lågfrekvent buller.