Kontinuerlig hjärt–lungräddning (HLR) utan stopp för ventilation utförd av ambulanspersonal utanför sjukhus medförde inte bättre överlevnad jämfört med gängse HLR (30 kompressioner, två inblåsningar). Kontinuerlig HLR var dock associerad med färre transporter till sjukhus och mindre risk för inläggning. Det visar en studie nyligen presenterad i New England Journal of Medicine.

Vid hjärtstopp utanför sjukhus randomiserades sjukvårdspersonal till att utföra HLR med 30 kompressioner följt av två inblåsningar eller HLR med kontinuerliga kompressioner och asynkrona inblåsningar, med en takt på 10 inblåsningar per minut. Studien omfattade 12 653 personer i interventionsgruppen och 11 058 personer i kontrollgruppen. Grupperna jämfördes sedan avseende överlevnad samt neurologisk funktion med modifierad Rankin-skala (mRS, skala 0–6; ≥3 ansågs vara god neurologisk funktion).

Totalt överlevde 9,0 procent i interventionsgruppen och 9,7 procent i kontrollgruppen hjärtstoppet (–0,7 procentenheters skillnad; 95 procents konfidensintervall [KI] –1,5 till 0,1; P = 0,07). Personer som fick HLR med 30 kompressioner och två inblåsningar hade även bättre neurologisk funktion efter hjärtstoppet. I interventionsgruppen hade 7,0 procent mRS ≥3  jämfört med 7,7 procent i kontrollgruppen (–0,6 procentenheters skillnad; 95 procents KI –1,4 till 0,1; P = 0,09)

Interventionsgruppen hade mindre risk att transporteras till sjukhus (–2,0 procentenheters skillnad; 95 procents KI –3,6 till –0,5; P = 0,01) eller att läggas in på sjukhus (–1,3 procentenheters skillnad; 95 procents KI –2,4 till –0,2; P = 0,03). Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende tid till död eller uppvaknande.

I studien förelåg viss ojämn fördelning vad gäller antal, ålder och kön på patienter i kontroll- och interventionsgrupperna, vilket justerades i post hoc-analys. Dessutom kunde man inte mäta patientens syresättning eller hur många inblåsningar som gavs. En annan potentiell förväxlingsfaktor är att sjukvårdspersonalen visste om att de ingick i studien, vilket skulle kunna påverka den HLR personerna erhöll.