Autoreferat. Ett stort antal studier har visat att patienter med bröstsmärta och ett omätbart högkänsligt troponin T (hs-cTnT) < 5 ng/l säkert kan skickas hem utan vidare utredning från akuten. Det skulle dock kunna finnas positiva effekter av att läggas in för observation, som att patienten momentant känner sig lugnad av inläggning. Samtidigt finns också risk för att skapa onödig oro.

I en studie, nyligen publicerad i International Journal of Cardiology, undersöktes sambandet mellan inläggning på sjukhus respektive hemgång direkt från akuten och risken att återkomma till akuten på kort och lång sikt, och/eller att bli återinlagd, hos patienter med bröstsmärta och ett hs-cTnT < 5 ng/l.

Av totalt 13 046 patienter som sökte för bröstsmärta vid Karolinska universitetssjukhuset under 2011 och 2012 återkom 59 procent till akuten under en genomsnittlig uppföljningstid på 516 dagar. Patienter med hs-cTnT < 5 ng/l som blev inlagda hade en 24 procents ökad risk (hazardkvot 1,24; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,05–1,46) att återkomma till akuten inom 30 dagar och 12 procents ökad risk (hazardkvot 1,12; 95 procents KI 1,04–1,20) att återkomma till akuten under hela uppföljningstiden, jämfört med patienter som skrevs hem direkt från akuten. Risken att läggas in vid återbesöket var nästintill dubblerad. Patienter som hade ett hs-cTnT värde på > 14 ng/l var betydligt äldre och sjukare än patienter med hs-cTnT < 5 ng/l, men hade 11 procent lägre risk (hazardkvot 0,89; 95 procents KI 0,79–1,00) att komma tillbaka till akuten om de blev inlagda i stället för hemskickade. Resultaten är justerade för förväxlingsfaktorer.

Baserat på studiens resultat menar vi att sjukvårdens resurser slösas bort om unga, relativt friska individer med mycket låg risk för hjärt–kärlsjukdom läggs in för att utesluta hjärtinfarkt. Därtill finns det risk för att vi orsakar onödig oro. Däremot tycks sjukhusvård av äldre sjuka patienter förebygga framtida besök på akuten och återinläggningar och således bevara sjukvårdens bristande resurser.