Metformin som tillägg till insulin minskade inte HbA1c hos överviktiga ungdomar med typ 1-diabetes. Däremot gav metformin minskad daglig dos insulin samt lägre BMI jämfört med placebo. Det visar en randomiserad studie presenterad i JAMA.

Studien omfattade 140 ungdomar mellan 12,1 och 19,6 år (medelålder 15,3 år) med typ 1-diabetes sedan i snitt 7,0 år och ett BMI i 94:e percentilen (z-värde 1,6). Medelvärdet för HbA1c var 8,8 procent (DCCT), motsvarande 72,7 mmol/mol (IFCC). Deltagarna randomiserades till ≤2 000 mg metformin per dag eller placebo. Det primära utfallsmåttet var förändring i HbA1c, sekundärt studerades daglig dos insulin, BMI, midjemått, blodtryck samt lipider.

Efter 26 veckor var förändringen i HbA1c insignifikant i båda grupperna (skillnad 0 procent; 95 procents konfidensintervall [KI]; P = 0,92). Daglig dos insulin per kilo kroppsvikt var reducerad med 25 procent hos 16 personer i interventionsgruppen och en (1) person i kontrollgruppen (skillnad 21 procent; 95 procents KI 11–32; P = 0,003). Vidare hade 17 deltagare i interventionsgruppen och fem i kontrollgruppen en reduktion av z-värdet med mer än 10 procent (skillnad 17 procent; 95 procents KI 5–29; P = 0,01). Fler gastrointestinala biverkningar rapporterades från interventionsgruppen. 

Författarna ser i dag ingen anledning till behandling med metformin till överviktiga ungdomar med typ 1-diabetes och bedömer att resultatet av sekundära utfallsmått har oklar klinisk relevans. En svaghet med studien är att förskrivningen av insulin skedde av ordinarie läkare och var således inte standardiserad.