Beslutsfattare som vill skydda cyklister från skada i trafiken bör satsa på att öka andelen cyklister genom infrastruktursatsningar, enligt studien. Foto: Fotolia/IBL

En större procentuell andel cyklister i populationen var associerad med färre sjukhusinläggningar efter trafikrelaterade skador. Däremot var hjälmlagar inte associerade med färre sjukhusinläggningar. Det visar en kanadensisk populationsbaserad studie publicerad i BMJ.

Studien omfattade alla sjukhusinläggningar efter olyckor med cykel i Kanada mellan 2006 och 2011, och sjukhusinläggning definierades som inneliggande minst en natt på sjukhuset på en annan avdelning än akuten. Deltagarna delades in i åldersgrupperna vuxen (>18 år) och ungdom (12–17 år). De skadade kroppsregionerna som utvärderades innefattade hjärna, huvud, skalp, skalle, ansikte, nacke, torso, övre extremiteter samt nedre extremiteter. Statistik om cykelresor hämtades från Canadian Community Health Survey.

I snitt uppskattades att det gjordes 592 miljoner cykelresor av vuxna och ungdomar varje år (95 procents konfidensintervall [KI] 583–604 miljoner). Män gjorde fler resor än kvinnor (71,0 procent män 12–17 år, 63,5 procent vuxna män). Mellan 2006 och 2011 skedde 3 690 sjukhusinläggningar för skador under cykelresor hos personer över 12 år.

En majoritet – 53 procent – av alla skador hos personer över 18 år var trafikrelaterade; för ungdomar 41 procent. En större andel av de skadade var män (88,6 procent ungdomar; 73,4 procent vuxna).

Frekvensen av sjukhusinläggning för alla skador var 622 per 100 miljoner cykelresor (1 sjukhusinläggning per 161 000 resor). Städer där en större andel av befolkningen cyklade hade en lägre genomsnittlig frekvens sjukhusinläggningar. Lagar om cykelhjälm korrelerade varken positivt eller negativt med antalet sjukhusinläggningar eller skadepanorama.

En fördel med studien är det stora studiematerialet. En brist är att lag om cykelhjälm inte nödvändigtvis innebär att hjälm används, eller vice versa. Författarnas slutsats är dock att beslutsfattare som vill skydda cyklister från skada snarare bör satsa på att öka andelen cyklister genom infrastruktursatsningar och i högre utsträckning uppmuntra kvinnor att cykla, än att lagstifta om hjälmanvändning.