Vid akut koronart syndrom är tidig invasiv strategi associerad med minskad risk för hjärtdöd och återinläggning, enligt en dansk studie som publiceras i Annals of Internal Medicine.

Randomiserade kliniska prövningar har kunnat visa att tidiga invasiva åtgärder kan minska dödlighet, hjärtinfarkt och återinläggning vid akut koronart syndrom, men detta har inte tidigare utvärderats i den kliniska verkligheten. En dansk forskargrupp presenterar nu resultaten från en studie som genomförts för att utvärdera effekten av diagnostisk koronarangiografi inom 72 timmar jämfört med senare koronarangiografi eller ingen alls.

Studien är en retrospektiv kohortstudie, som använt danska hälsoregister för att samla in data om 19 704 patienter med akut ST-höjningsinfarkt och instabil kranskärlssjukdom (icke ST-höjningsinfarkt eller instabil angina pectoris). Studiedeltagarna matchades mot varandra för att minska urvalspåverkan (propensity score-matchning).

Jämfört med konservativ behandling medförde en tidig invasiv strategi vid akut koronart syndrom en minskad risk för hjärtdöd (justerad hazardkvot [HK] 0,75; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,66–0,84), för återinläggning för hjärtinfarkt inom 60 dagar (justerad oddskvot 0,67; 95 procents KI 0,58–0,77) och för död från alla orsaker (justerad HK 0,65; 95 procents KI 0,59–0,72).

Resultaten begränsas av att det inte varit möjligt att vare sig justera resultaten för vissa kliniska variabler, såsom till exempel EKG-fynd, eller att valideras de registrerade diagnoserna. Studiedesignen som sådan lämnar begränsade möjligheten att dra slutsater om eventuella orsakssamband.