Autoreferat. Bröstsmärta som sökorsak på akuten är vanligt. I många fall finner man inte någon klar orsak till smärtan och patienten skickas hem med diagnosen oklar bröstsmärta. Hur många av dessa patienter som på kort sikt får en allvarlig kardiovaskulär händelse är oklart.

På akuten kan riskbedömningsprotokoll (till exempel HEART-score) användas för att bedöma patienter som söker med bröstsmärta. Dessa bygger delvis på riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, till exempel hypertoni. Vad riskfaktorerna har för prediktivt värde i den akuta situationen är dock inte tillräckligt noggrant studerat.

Mot denna bakgrund genomförde vi därför en registerbaserad retrospektiv studie som inkluderade alla patienter utskrivna med ospecificerad bröstsmärta (ICD-10: R07.1-4) från 35 svenska akutmottagningar mellan 2006 och 2013. Vi studerade kopplingen mellan tidigare diagnoser och läkemedelsförskrivningar samt allvarliga kardiovaskulära händelser inom 30 dagar från hemgång. Totalt 74 329 patienter inkluderades, och av dessa drabbades 0,8 procent (619 patienter) av en allvarlig kardiovaskulär händelse (hjärtinfarkt, oplanerad revaskularisering och/eller död) inom 30 dagar. 

I resultaten kunde utläsas att hypertoni (oddskvot [OR] 4,7; 95 procents konfidensintervall [KI] 4,0–5,6), diabetes (OR 3,8; 95 procents KI  3,1–4,6), hyperlipidemi (OR 1,9; 95 procents KI 1,5–2,4) och tidigare kardiovaskulär sjukdom var associerade med allvarlig kardiovaskulär händelse. Med tillägg av variabeln hypertoni till riskfaktormodell sågs förbättrad prediktion (cNRI (improved net reclassification) 53 procent; 95 procents KI 29–67 procent). Vi studerade även kopplingen till delar av HEART-score och fann att variablerna ålder (A) och riskfaktorer (R) båda var oberoende relaterade till allvarliga kardiovaskulära händelser efter hemgång, med ett kombinerat värde på ytan under kurvan (AUC) på 0,8.

Från studien kan konstateras att allvarliga hjärt–kärlhändelser efter hemgång med ospecificerad bröstsmärta är ovanliga. Hypertoni och andra kardiovaskulära riskfaktorer ökar dock risken och bör därför inkluderas i riskbedömningsprotokoll.