I en ny randomiserad inte sämre än-studie (noninferiority) publicerad i New England Journal of Medicine undersöktes om azitromycin är likvärdigt med doxycyklin för behandling av urogenital infektion med Chlamydia trachomatis.

Studien omfattade 567 personer mellan 13 och 21 år (medianålder 17 år) med en bekräftad klamydiainfektion. Deltagarna erhöll antingen azitromycin (n=284) som engångsdos på 1 g eller doxycyklin (n=283) 100 mg två gånger per dag i sju dagar. Intaget av läkemedlen bevittnades. Det primära utfallsmåttet var terapisvikt efter 28 dagar. Studien exkluderade bland annat gravida samt allergi mot makrolider eller tetracykliner.

Ingen terapisvikt sågs i gruppen som erhöll doxycyklin (0 procent. 95 procents konfidensintervall [KI], 0,0 till 2,4 procent). Fem personer som behandlades med azitromycin testade positivt för klamydia efter 28 dagar (3,2 procent. 95 procents KI, 0,4 till 7,4 procent). Samtliga personer med terapisvikt var asymtomatiska. Skillnaden mellan de två behandlingarna var 3,2 procentenheter. Azittromycin kunde i vidare analys inte visas vara likvärdigt doxycyklin.

En nackdel är att samtliga deltagare levde på institution och det kan vara svårt att generalisera resultaten i studien. Ytterligare en nackdel är att drygt hälften av deltagarna inte fullföljde hela studieperioden.