Autoreferat. Hjärtstopp bland barn är ovanligt och orsakas i de flesta fall av en händelse som leder till hypoxi. Överlevnaden bland unga i Sverige som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har mer än fördubblats under den senaste 20-årsperioden och en majoritet återfår en god neurologisk funktion.

Målet med denna retrospektiva registerstudie var att beskriva förändringar i karakteristika över tid i samband med hjärtstopp utanför sjukhus med fokus på yngre åldersgrupper. Data baseras på fall rapporterade från ambulanssjukvården till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret mellan åren 1990–2012.

Av 50 879 patienter som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus var 2,6 % (4,9/100 000 person-år) yngre än 22 år. Överlevnaden har mer än fördubblats i denna åldersgrupp från perioden 1992–1998 (6,2 %) till 2007–2012 (14 %). En majoritet (91 %) hade dessutom en god neurologisk funktion (CPC-score 1–2) efter >30 dagar.

I åldersgruppen 0–1 år inträffade under denna 23-årsperiod i medeltal 16 hjärtstopp årligen och av dessa var det bara 4 % som hade en defibrilleringsbar rytm. Plötslig spädbarnsdöd angavs som den vanligaste orsaken (68 %). Telefonassisterad hjärt-lungräddning (HLR) från larmcentralen var högst i denna åldersgrupp och en majoritet av händelserna skedde i hemmet.

I åldersgruppen 1–12 år inträffade i snitt 16 fall årligen och drunkning var den vanligaste orsaken till hjärtstopp. Andelen bevittnade fall (51 %) och proportionen lekmannaingripande med HLR (81 %) var högst i åldersgruppen 5–12 år.

Hjärtstopp hos barn är sällsynt och beror i de flesta fall på syrebrist. Överlevnaden har ökat i Sverige under de senaste två decennierna och resultaten är bättre än motsvarande data från både Nordamerika och Japan. Att förebygga drunkning och att utbilda vårdnadshavare samt personal med ansvar för barn i att hantera luftvägsstopp, tidigt påbörja inblåsningar och att starta hjärt-lungräddning med hög kvalitet utan avbrott är centralt i omhändertagandet av barn.

 Jäv: Inga jävsförhållanden föreligger.