Ebolavirus. Bild: Jaddingt/Fotolia/IBL

Behandling mot ebola med plasma som donerats från konvalescenter var inte associerad med signifikant minskad risk för död jämfört med kontrollgrupp. Vidare sågs inga allvarliga biverkningar efter behandling med konvalescentplasma. Det visar en nyligen publicerad studie i New England Journal of Medicine. 

Under det senaste ebolautbrottet i Västafrika prioriterade Världshälsoorganisationen behandling med transfusion av plasma eller helblod från personer som överlevt ebolainfektion, så kallad konvalescentplasma. I en icke-randomiserad studie undersöktes risken för död med och utan transfusion. I studien ingick 99 personer med bekräftad ebolavirusinfektion som erhöll två transfusioner med 200 till 250 ml av ABO-kompatibel konvalescentplasma. I kontrollgruppen ingick 418 personer med bekräftad sjukdom som inte erhöll transfusion. Transfusionen startades vid diagnos eller som senast två dagar senare. Nivåerna av neutraliserande antikroppar mot ebolaviruset i plasman var vid behandlingstillfället okänt. Det primära utfallsmåttet var risk för död från 3 till 16 dagar efter diagnos.

Mellan 3 och 16 dagar efter diagnos dog 26 av 84 personer (31 procent) av dem som behandlades med konvalescentplasma, medan 158 av 418 personer (38 procent) dog i kontrollgruppen (–7 procentenheter, 95 procents konfidensintervall [KI] –18 till 4 procentenheter). Efter justering för förväxlingsfaktorer minskade skillnaden mellan grupperna till –3 procentenheter (95 procents KI –13 till 8) och oddskvoten var 0,88 (95 procents KI, 0,51–1,51). Inga allvarliga biverkningar rapporterades.

Att nivåerna av neutraliserande antikroppar inte kunde mätas kan ha påverkat utfallet, då alla i interventionsgruppen inte säkert erhöll samma behandling. Retrospektiv icke-randomiserad design begränsar också möjligheten att dra långtgående slutsatser av resultaten. Studiens författare diskuterar dock huruvida upprepade transfusioner skulle kunna ha mer påtaglig effekt, och om eventuellt undergrupper, som barn och gravida, kan tänkas ha större nytta av behandlingen.