Den vanligaste patogenen vid samhällsförvärvad bakteriell meningit var Streptococcus pneumoniae (bilden) som identifierades i 72 procent av fallen.

Illustration: Royaltystockphoto/Fotolia/IBL

Incidensen av samhällsförvärvad bakteriell meningit hos vuxna minskade efter vaccination av barn mot vissa serotyper av pneumokocker. Dessutom sågs inga tecken till förändring av serotyp eller serogrupp. Vidare var behandling med dexametason vid fulminant meningit associerad med bättre utfall. Det visar en holländsk studie.

Studien identifierade vuxna (> 16 år) med samhällsförvärvad bakteriell meningit. Bakteriell meningit definierades som en bakteriell patogen odlad från likvor eller som kombinationen av positiv PCR eller antigentest för Streptococcus pnuemoniae eller Neisseria meningitidis i likvor med åtminstone ett likvorfynd prediktivt för bakteriell meningit. Nosokomial meningit exkluderades och definierades som meningit uppkommen på sjukhus eller en vecka efter utskrivning. Totalt identifierades 1 887 fall av bakteriell meningit 2006–2014. 1 412 av dessa uppfyllde inklusionskriterierna. Medianåldern var 61 år.

Incidensen av samhällsförvärvad bakteriell meningit minskade från 1,72 till 0,94 fall per 100 000 mellan 2006 och 2014. Den vanligaste patogenen var S pneumoniae, som identifierades i 1 017 fall (72 procent).

Vidare minskade incidensen av meningit orsakad av de serotyper av pneumokocker som inkluderas i det 7-valenta vaccinet från 0,42 till 0,02 per 100 000. Serotypen var inte associerad med utfallet. Dessutom sågs en reduktion i både absoluta tal och andel fall av pneumokocker över tid.

N meningitidis orsakade 150 av fallen (11 procent) under studieperioden.

Tillägg med dexametason till antibiotikaregim skedde vid 1 234 (89 procent) tillfällen av de totalt 1 384 analyserade. Behandlingen var associerad med bättre överlevnad, vad gäller både pneumokockmeningit och meningit orsakad av annat agens. 

Författarna argumenterar för att den minskade incidensen av bakteriell meningit orsakad av pneumokocker hos vuxna till stor del kan bero på flockimmunitet efter allmän vaccination av barn. En nackdel med studien är att patienter med positiva odlingar av likvor var överrepresenterade, då odlingar vid bakteriell meningit inte sällan är negativa.