Foto: Dr Kateryna/Fotolia

Autoreferat. Två av tre kvinnor har minst en episod av vulvovaginal candidainfektion i barnafödande ålder. Gravida kvinnor, som har klart ökad förekomst av candidainfektion jämfört med icke-gravida, rekommenderas i första hand lokalbehandling med exempelvis klotrimazol. Oral behandling med flukonazol används dock när förstahandsbehandling sviktat eller vid recidiv, och kan förekomma som första behandling på patientens önskemål. Djurstudier och fallrapporter antyder att antimykotika av azoltyp, i hög systemisk dos, kan ge upphov till vissa missbildningar. Epidemiologiska studier av de lägre doser av flukonazol som normalt används vid engångsbehandling av vaginal svampinfektion har överordnat inte ingivit misstanke om ökad risk för fostermissbildningar. Endast begränsad kunskap finns om risken för spontan abort och dödfödsel.

Vi har genomfört en landsomfattande kohortstudie i Danmark över en 17-årsperiod, 1997–2013, som utgår från totalt 1,4 miljoner graviditeter. Vi länkade registeruppgifter om uttagna recept på flukonazol, utfallen spontan abort och dödfödsel samt en rad kovariater. Flukonazolexponerade och icke-exponerade gravida kvinnor ingick i en analys med metodik för att minimera inverkan av störfaktorer.

Av 3 315 flukonazolexponerade graviditeter slutade 147 i spontan abort, vilket ska jämföras med 563 bland 13 246 icke-exponerade. Flukonazol var därmed associerat med ökad risk för spontan abort (hazardkvot [HR] 1,48; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,23–1,77). Associationen bestod vid direkt jämförelse mellan flukonazol och lokalbehandling med klotrimazol eller mikonazol, vilket antyder att själva indikationen för behandlingen inte förklarar det primära fyndet.

Någon signifikant association mellan flukonazolbehandling och dödfödsel observerades inte (HR 1,32; 95 procents KI 0,82–2,14), men analysen baserades på förhållandevis få fall och är därför förbunden med osäkerhet.

Det ska understrykas att studien påvisar en association, inte ett kausalt samband. Associationen bör undersökas i ytterligare studier och det är likaså angeläget att studera huruvida ett samband med dödfödsel skulle kunna föreligga. Vi bedömer att resultaten stödjer rekommendationen att man vid vaginal candida under graviditet i första hand använder lokalbehandling; resultaten kan också mana till viss försiktighet i situationer där behandling med flukonazol övervägs.