De fyra diagnoserna med högst risk för ileus var Hirschsprungs sjukdom (29 procent), malrotation (29 procent), tunntarmsatresi (28 procent) och nekrotiserande enterokolit (25 procent), enligt artikeln. Foto: Andrey Popov/Fotolia/IBL

Autoreferat. De flesta patienter som genomgått bukkirurgi utvecklar sammanväxningar, adherenser. Adherenser kan ge komplikationer som ileus, kroniska buksmärtor och kvinnlig infertilitet. Komplikationer efter bukkirurgi på spädbarn, särskilt vid långtidsuppföljning, är underbeforskat. I en nyligen publicerad studie [1] undersöktes därför incidensen av och riskfaktorer för adherensorsakad ileus samt prevalens av självrapporterad kronisk buksmärta och kvinnlig infertilitet hos individer som bukopererats före ett års ålder mellan 1976 och 2011 vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Av 1 017 patienter gav 755 (74 procent) informerat samtycke till studien. Ytterligare 143 avlidna inkluderades (varav tre avled på grund av adherensorsakad ileus, 0,3 procent), så studiepopulationen blev 898 patienter. Medianåldern vid primäroperationen var 6 dagar. Medianvärdet för uppföljningstid var 14,7 år. 113 patienter (12,6 procent) reopererades på grund av ileus. Incidensen av ileus var oförändrad mellan tidsperioderna 1976–1990 och 1991–2011.

De fyra diagnoserna med högst risk för ileus var Hirschsprungs sjukdom (29 procent), malrotation (29 procent), tunntarmsatresi (28 procent) och nekrotiserande enterokolit (25 procent). Andra riskfaktorer för ileus var operationstid längre än en timme, uppläggning av stomi och postoperativa komplikationer som sårruptur, anastomosinsufficiens eller abscess. Av dem som opererades för ileus hade 56,6 procent bara genomgått ett tidigare bukingrepp. Ingen ökad risk för ileus sågs hos pojkar. 70 procent av ileusfallen inträffade inom två år efter det primära ingreppet.

Av enkäten framkom att sjukhuskrävande vård för buksmärtor var vanligare hos kvinnor (32,0 procent) än hos män (19,2 procent). Kroniska buksmärtor och sjukhuskrävande vård för buksmärtor var också vanligare i gruppen som opererats för ileus efter primäroperationen än i gruppen som inte opererats för ileus. Ofrivillig barnlöshet rapporterades hos 13,8 procent av kvinnorna över 18 år, vilket inte skiljer sig från normalbefolkningen.

Sammanfattningsvis visar studien att morbiditeten hos spädbarn som bukopererats är hög och att identifierade riskfaktorer för senare adherensorsakad ileus bör uppmärksammans och om möjligt minimeras.