Mutationer i Perforin och andra gener viktiga för lymfocyternas cytotoxicitet kan orsaka HLH, och kanske påverkar det också immunförsvarets förmåga att förhindra cancerutveckling. Illustration: Alexandra Löfstedt

Autoreferat. Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) är ett livshotande hyperinflammatoriskt tillstånd där den primära, genetiska, formen vanligtvis debuterar i tidig barndom. Hos patienter med primär HLH leder mutationer i det perforinberoende cytotoxicitetsmaskineriet även till att lymfocyter visar nedsatt förmåga att döda tumör- och virusinfekterade celler. Lymfocyterna är viktiga i det som kallas »immunosurveillance«, immunförsvarets förmåga att förhindra cancerutveckling.

I en retrospektiv kohortstudie undersökte vi om bärare av heterozygota HLH-mutationer (dvs släktingar till patienter) har en ökad risk att drabbas av cancer. En ökad cancerrisk är tidigare beskriven hos patienter med förvärvade immundefekter samt patienter med immunsuppressiv behandling. Cancer finns också beskrivet hos patientermed medfödda immunbristsjukdomar, inklusive primär HLH.

Med hjälp av register hos Statistiska centralbyrån identifierade vi 346 släktingar till patienter med primär HLH samt 2 768 matchade kontroller. Genom att länka dessa individer till Svenska cancerregistret kunde incidenstal för cancersjukdom för respektive grupp fastställas.

Vi kunde visa att mödrar till barn med den medfödda formen av HLH har ett nästan tre gånger så högt incidenstal vad gäller cancer som matchade kontroller. Resultaten tyder på att bärarskap av HLH-orsakande mutationer är en riskfaktor för cancer hos kvinnor. Om resultaten verifieras i framtida studier skulle screeningprogram för släktingar till patienter med immundefekter kunna vara av intresse.