I tidskriften JAMA Psychiatry presenteras en undersökning kring hur beteendestörningar hos barn kan kopplas till skillnad i hjärnans grå substans, den del av hjärnan som bland annat omfattar kortex där bearbetning av information sker.

Författarna har sammanställt uppgifter från olika material. En initial litteraturgenomgång resulterade i 28 studier, av vilka 13 bedömdes hålla måttet och inkluderades i metaanalysen. Totalt omfattar de 13 studierna 394 barn och ungdomar med beteende- och uppförandestörning (eng: »conduct problems«) samt 350 jämnåriga utan sådan störning.

Det man tittat på i dessa studier är om volymen grå substans skiljer sig hos barn och ungdomar med uppförandestörningar jämfört med barn utan dessa störningar, och man fann skillnader: barn med uppförandestörning uppvisar minskad volym grå substans i vänster amygdala, höger insula och vänster sida av frontalloben (medial superior frontal gyrus). 

De observerade skillnaderna i grå substans skulle kunna påverka funktioner som emotionell reglering, empati och beslutsfattande, men huruvida de faktiskt ligger bakom beteendestörningen är för tidigt att säga. Studien är en intressant datapunkt i den snabba utveckling som sker just nu där forskare med hjälp av avancerade avbildningstekniker börjat undersöka hur inte bara patologiska tillstånd som bipolaritet och schizofreni utan även beteenden kan kopplas till strukturella förändringar i hjärnan. Värt att notera är att den aktuella studien inte är en enskild undersökning utan en sammanslagning av 13 olika studier, något som vittnar om hur mycket forskning som bedrivs inom detta område.