Behandling med betametason av gravida med risk för sen prematur födsel minskade risken för neonatala respiratoriska komplikationer. Incidens av korioamnionit eller neonatal sepsis påverkades inte, men ökad förekomst av neonatal hypoglykemi sågs vid behandling med betametason. Det visar en randomiserad studie publicerad i New England Journal of Medicine.

Studien omfattade 2 831 gravida med enkelbörd (gestationsålder mellan 34 veckor plus 0 dagar och 36 veckor plus 5 dagar) med risk för sen förtidsbörd (upp till 36 veckor plus 6 dagar). Hög risk definierades som

  1. värkarbete utan vattenavgång och minst 3 cm cervixdilatation eller 75 procents cervikal utplåning, eller
  2. tidig spontan vattenavgång.

Exklusionskriterier var tidigare behandling med glukokortikoider under graviditeten eller oviss gestationsålder. Deltagarna randomiserades till två intramuskulära injektioner med 24 timmars mellanrum med antingen 12 mg betametason eller placebo. Som primärt kompositmått studerades bruk av CPAP, näsgrimma med högt flöde under minst 2 timmar, ECMO samt mekanisk ventilation. Maternella sekundära utfallsmått var korioamnionit, endometrit samt sjukhusvistelsens längd.

1 429 av deltagarna randomiserades till betametason och 1 402 till placebo (medianålder 28,6 respektive 27,8 år). Bland dem som erhöll betametason fick 860 (60,2 procent) de två injektionerna, jämfört med 826 (58,9 procent) i placebogruppen. Den vanligaste orsaken till enbart en injektion var förlossning inom 24 timmar (94,6 procent). Förekomsten av det primära utfallsmåttet var lägre i interventionsgruppen jämfört med placebogruppen, 11,6 procent jämfört med 14,4 procent (relativ risk [RR] 0,80; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,66–0,97, P = 0,02), NNT (number neaded to treat) 35 (95 procents KI 19–259). Incidens av neonatal hypoglykemi var högre i gruppen som behandlats med betametason (24,0 procent jämfört med 15,0 procent, RR 1,60, 95 procents KI 1,37–1,87, P < 0,001). 

En fördel med studien är randomisering och det stora antalet deltagare. En stor andel av deltagarna erhöll dock enbart en injektion av betametason eller placebo (huvudsakligen på grund av förlossning inom 24 timmar) och inte två stycken som var planerat.