Personer över 65 år med cancer avled oftare på sjukhus i Belgien, Kanada, England, Tyskland och Norge än i USA och Nederländerna. Däremot var det mer än dubbelt så vanligt med intensivvård under de sista 180 dagarna i USA som i övriga länder. Det visar en nyligen publicerad studie i JAMA.

I den retrospektiva, observationella studien ingick personer som avled mellan 1 januari och 31 december 2010 med dokumenterad cancerdiagnos 180 dagar före frånfället. De länder som ingick i studien var Belgien, Kanada, England, Tyskland, Norge, Nederländerna samt USA. Bland annat studerades om personerna hade avlidit på sjukhus samt sjukvårdsanvändning, definierad bland annat som sjukhusinläggning, intensivvård, akutbesök samt tillfällen med kemoterapi.

Medelåldern vid död var mellan 78,5 och 79,5 år. I alla länder utom Tyskland var lungcancer den vanligaste diagnosen. Diagnosen prostatacancer var mycket vanligare i USA än i de europeiska länderna. Färre personer över 65 år avled på sjukhus i USA (n = 211 816; 22,2 procent dog på sjukhus) och Nederländerna (n = 721; 29,4 procent) än i Belgien (n = 21 054; 51,2 procent), Kanada (n = 20 818; 52,1 procent), England (n = 97 099; 41,7 procent), Tyskland (n = 24 434; 38,3 procent) och Norge (n = 6 636; 44,7 procent).

Under de sista 180 dagarna i livet lades mellan 82,6 och 88,7 procent av personerna in på sjukhus i Belgien, Kanada, England och Norge. Däremot lades färre än 77 procent in i USA, Tyskland och Nederländerna. I USA lades 40,3 procent av personerna in för intensivvård under de sista 180 dagarna, jämfört med mindre än 18 procent i resterande länder. Under de sista 30 dagarna i livet var denna siffra i USA 27,2 procent, medan intensivvård användes i 11,0 procent av fallen i övriga länder.

Författarna diskuterar om den relativt höga kostnaden för sjukhusvård i USA bidragit till exempelvis utbyggd hospiceverksamhet, en möjlig förklaring till att jämförelsevis färre dör på sjukhus. Det kan dock inte vara hela förklaringen, eftersom även Nederländerna har förhållandevis få som dör på sjukhus men utan korresponderande hög kostnad för sjukhusvård. En nackdel med studien är att många definitioner av utfallsmått, såsom vårdkostnad och sjukvårdsanvändning, skiljer sig mellan länder och därför behöver anpassas för att kunna jämföras.