Eluxadolin (Viberzi) minskade magsmärta och lös avföring vid diarrébetonad irritabel tarm (IBS) jämfört med placebo. De vanligaste biverkningarna av läkemedlet var illamående, förstoppning samt magsmärta. Det visar en nyligen publicerad studie i New England Journal of Medicine. 

I den randomiserade fas 3-studien studerades effekten och säkerheten av eluxadolin (my- och kappaopioidreceptoragonist samt deltaopioidreceptor-antagonist) vid diarrébetonad IBS. I studien deltog 2 427 personer mellan 18 och 80 år. Majoriteten var kvinnor. Inklusionskriterier innefattade IBS med diarré enligt Rom III-kriterierna, tidigare magsmärta över 3 på en 10-gradig skala samt avföringskonsistens över 5,5 enligt Bristol Stool Form Scale. Personer med IBD, celiaki samt pankreatit exkluderades. Deltagarna randomiserades till 75 mg eller 100 mg eluxadolin två gånger per dag eller placebo och följdes under 26 (studie 1) eller 52 (studie 2) veckor. Det primära utfallsmåttet var andelen personer som tyckte sig ha en minskning av magsmärta och mindre lös avföring under mer än 50 procent av studiedagarna.

Från vecka 1 till 12 var andelen personer som uppnådde det primära utfallsmåttet större i de grupper som erhöll 75 mg eller 100 mg eluxadolin jämfört med placebo i båda studierna. För studie 1 sågs förbättring hos 29 procent i 75 mg-gruppen, 30 procent i 100 mg-gruppen och 16 procent i placebogruppen (P < 0,001 för båda jämförelserna). För studie 2 sågs förbättring hos 24 procent med 75 mg, 25 procent med 100 mg och 17 procent med placebo (P = 0,01 respektive P = 0,004). För vecka 1 till 26 var resultaten likartade, men med något fler deltagare i studie 1 som upplevde symtomförbättring. De vanligaste biverkningarna var illamående, förstoppning och magsmärta. Två av deltagarna som erhöll 75 mg och tre som erhöll 100 mg eluxadolin utvecklade pankreatit.

Fördelar med studien är det stora antalet deltagare och den randomiserade studiedesignen. En nackdel är att ett kompositmått användes som primärt utfallsmått. För fullödig säkerhetsprofil krävs ytterligare utvärdering av läkemedlet.