I JAMA Psychiatry presenteras en metaanalys i vilken författarna undersökt ett eventuellt samband mellan antipsykotisk medicinering och risk för typ 2-diabetes. Analysen omfattar 13 olika material, vilka i sin tur totalt omfattar 185 000 unga (mellan 2 och 24 års ålder) som behandlats med ett antipsykotikum under minst tre månader. Deltagarnas genomsnittsålder var 14 år och de har följts under i genomsnitt 2,3 år.

Det visade sig att incidensen av typ 2-diabetes uppgick till 3,09 per 1 000 patientår hos behandlade, vilket innebär att incidensen är tre gånger högre hos unga som behandlades med antipsykotikum än hos friska kontroller. Om man jämför de som behandlats med antipsykotikum med jämnåriga som är patienter inom psykiatrin är diabetesincidensen 1,8 gånger högre. Att riskökningen är mindre när resultaten jämförs med andra psykiatripatienter kan bero på en mindre hälsosam livsstil och annan farmakologisk behandling hos den senare gruppen jämfört med jämnåriga i stort.

Två faktorer sticker ut som särskilt ökar diabetesrisken: behandlingstid och preparatet olanzapin. Det visade sig nämligen att patienter som behandlats med antipsykotikum under lång tid löpte särskilt ökad diabetesrisk, likaså patienter som behandlats med olanzapin.

En följd av studien är att barn och ungdomar som behandlas med antipsykotikum bör screenas löpande för diabetes. Till studiens begränsningar hör att uppföljningstiden är relativt kort. Dessutom är de ingående studierna heterogena; här finns till exempel både retrospektiva och prospektiva material representerade.