Patienter som utsatts för misshandel – fysisk, psykisk eller sexuell – alternativt neglekt i barndomen (före 18 års ålder) och som senare i livet drabbas av bipolär sjukdom har ofta en mer allvarlig sjukdomsprogression än  bipolära patienter som inte utsatts för detta. Det visar en metaanalys gjord av forskare i Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry.

Författarna har sammanställt data från 30 olika studier, och resultatet visar flera intressanta samband med viktiga kliniska implikationer. Däribland att patienter som utsatts för misshandel i barndomen insjuknar i bipolaritet flera år tidigare än dem som inte utsatts för misshandel. Bipolära patienter som utsatts för misshandel löper nästan dubbelt så hög risk att någon gång göra ett suicidförsök medan risken för PTSD är ökad med mer än tre gånger. Misshandelsutsatta bipolära patienter har dessutom överlag mer problem med ångest och missbruk. Dessutom har de både svårare manier och depressioner och är oftare drabbade av mycket snabba svängningar i humöret, så kallad rapid cycling.

Huruvida en patient med bipolär sjukdom utsatts för misshandel i barndomen tycks med andra ord vara en markör för en mer allvarlig sjukdomsprogression och innebära att patienten måste följas särskilt noga. I ett kliniskt perspektiv är förekomst av misshandel i barndomen viktig information att inhämta och något man bör fråga patienten om. Att kunna selektera fram prognostiska markörer vid bipolaritet är viktigt, inte minst mot bakgrund av det stora antal människor som diagnostiseras med sjukdomen.