Autoreferat. Äldre patienter har inte sällan en komplex sjukdomsbild, präglad av stor samsjuklighet och upprepade, oplanerade inläggningar i slutenvården. Dagens sjukvård är i mångt och mycket organiserad kring organspecifik sjukdom, vilket inte alltid är ändamålsenligt för äldre, multisjuka patienter. Ett förändrat arbetssätt kan underlätta i strävan efter att möta ålderstigna patienter med många sjukdomar.

Under åren 2011–2013 utfördes en randomiserad kontrollerad interventionsstudie, där interventionsgruppen fick tillgång till ambulerande geriatrisk handläggning (enligt det definierade konceptet Comprehensive geriatric assessment) som tillägg till vanlig vård. Kontrollgruppen fick vård och omsorg som vanligt, med insatser från kommunen, primärvården och sjukhuset. Patientpopulationen bestod av multisjuka äldre, definierat som > 74 år med ≥ 3 olika diagnoser och ≥ 3 vårdtillfällen närmast föregående år. Ca 200 äldre randomiserades till varje grupp. Vården i interventionsgruppen gavs i form av mottagningsbesök, hembesök och telefonsamtal och var vid behov aktivt uppsökande. 

Resultaten efter 3 år visade att de äldre i interventionsgruppen hade 28 procent färre vårddagar på sjukhus (p = 0,015) och signifikant högre överlevnad (P = 0,026; NNT [number needed to treat] = 10).

Nyckelfaktorer i det nya arbetssättet är tillgång till personal med geriatrisk kompetens, interprofessionellt teamarbete, samverkan och mer tid för vårdpersonal och patienter att mötas. Syn- och hörselnedsättning och andra funktionsnedsättningar hos äldre gör att saker och ting tar längre tid, och tid behövs också för samverkan med andra involverade parter och över huvudmannagränser.