Avhandling. Hälsa i nyföddhetsperioden och hjärnans utveckling hos barn som under graviditeten exponerats för maternell kronisk sjukdom och/eller neurotropa läkemedel står i fokus i en aktuell avhandling.

Skolbetyg från årskurs 9 hos 1 235 barn (födda 1973–1986) till kvinnor med epilepsi jämfördes med övriga befolkningen (1 307 083 barn). Som källa användes svenska hälso- och utbildningsregister. Barn till kvinnor som behandlats med två eller fler antiepileptika under graviditeten visade sig löpa ökad risk att sakna slutbetyg från grundskolan, oddskvot (OR) 2,99 (95 procents konfidensintervall [KI] 2,14–4,17). Barn som hade exponerats för monoterapi hade ingen signifikant ökad risk att bli utan slutbetyg.

Exponering för antidepressiva läkemedel under graviditeten kan leda till försämrad adaptation hos det nyfödda barnet. Neonatal hälsa studerades med utgångspunkt i svenska hälsoregister i en studie där 741 040 barn ingick, varav 22 507 (3 procent) hade exponerats för antidepressiva under graviditeten. Framför allt handlade det om selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Barn som exponerats för antidepressiva hade en måttligt ökad risk för inläggning på neonatalavdelning jämfört med icke-exponerade barn, OR 1,5 (95 procents KI 1,4–1,6). SSRI-exponerade barn hade måttligt ökad risk för andningsstörningar, persisterande pulmonell hypertension, symtom från centrala nervsystemet och lågt blodsocker.

Få studier finns om hur barn till kvinnor med bipolär sjukdom utvecklas på lång sikt. Vi undersökte 28 barn till kvinnor med affektiv sjukdom (merparten med bipolär sjukdom I eller II) samt 11 barn till kvinnor utan psykisk ohälsa. Vi fann inga statistiskt signifikanta skillnader i barnens IQ vid 4–5 års ålder. Resultaten för snabbhetsindex (som är en del av begåvningsundersökningen) var lägre hos barn till mödrar med affektiv sjukdom, oberoende av exponering för litium i fosterlivet. Fynden är dock svårtolkade hos barn i detta åldersintervall.

Våra studier talar för att vissa läkemedel som används vid epilepsi, bipolär sjukdom samt depressions- och ångesttillstånd under graviditet kan vara behäftade med risker för barnet. Detta är viktigt att känna till, men samtidigt kan obehandlad sjukdom hos modern ha minst lika negativa konsekvenser för barnet. En risk–nyttaanalys är av yttersta vikt vid all behandling av gravida med kroniska sjukdomstillstånd.