Patienter med tvångssyndrom (obsessive compulsive disorder, OCD) har ökad mortalitet jämfört med befolkningen i stort, enligt en studie publicerad i JAMA Psychiatry. Studien bygger på nationella danska data och omfattar uppgifter från 3 miljoner människor födda 1955–2006, vilka följts under perioden 2002–2011.

Av dessa var 10 155 individer diagnostiserade med OCD (enligt uppgifter från patientregister). De hade en medelålder på 29 år. Under uppföljningsperioden, som i genomsnitt var 9,7 år, avled 110 av dem. Detta innebär att mortaliteten var ökad med 68 procent jämfört med i befolkningen i stort vad gäller dödsfall till följd av naturliga orsaker. Vad gäller dödsfall till följd av onaturliga orsaker, som olyckor, mord och självmord, var risken att dö ökad med 161 procent bland OCD-patienterna. OCD-patienterna har jämförts med individer matchade för kön, ålder, somatisk komorbiditet, geografisk hemort och ålder hos föräldrarna. Anmärkningsvärt nog berodde 40 procent av dödsfallen bland OCD-patienterna på just onaturliga orsaker, vilket belyser vikten av suicidprevention för OCD-patienter. Viktigt att notera är dessutom att risken för olyckor med dödlig utgång var kraftigt ökad bland OCD-patienter jämfört med befolkningen i stort.

OCD är en ångestsjukdom, och hos de drabbade föreligger inte sällan komorbiditet i form av andra ångestsjukdomar och depression. Författarna prövade därför att justera för andra ångestsjukdomar, missbruk och depression men även efter detta var OCD kopplad till en kraftigt ökad risk att avlida jämfört med befolkningen i stort; riskökningen var 88 procent. 

Att människor med flera andra psykiska sjukdomar löper ökad risk att avlida i förtid är känt sedan tidigare. Till exempel visade en studie publicerad i höstas (refererad i Läkartidningen nr 48/2015) att patienter med schizofreni löper kraftigt ökad risk att avlida i förtid. Att detta även gäller OCD är ny kunskap som den aktuella studien tillför. Det mycket omfattande materialet är en styrka med studien; till exempel är risken liten att resultaten blivit snedvridna på grund av vilka patienter som valts ut.