Att cannabisbruk är kopplat till ökad risk att drabbas av psykos är känt sedan tidigare, men hur påverkar användande av drogen den fortsatta sjukdomsutvecklingen hos någon som redan haft en psykos? Den frågan ställs i en artikel publicerad i Lancet Psychiatry. Författarna har gjort en metaanalys och sammanställt data från 24 studier, vilka omfattar totalt 16 565 individer som alla diagnostiserats med en psykossjukdom och som följts under minst sex månader. Det forskarna har tittat på är hur det gått för individer som fortsatt använda cannabis och jämfört det med dem som slutat.

Resultatet är tydligt. Fortsatt cannabisbruk innebär ökad risk för ett sämre sjukdomsförlopp med återfall i psykos. Sambandet gäller oavsett vilket sjukdomsstadium individen är i. Att motivera människor med psykossjukdom att upphöra med cannabis är mycket viktigt för den fortsatta sjukdomsutvecklingen, konstaterar författarna.

Riskerna med cannabis, inte bara ur ett psykosperspektiv, har ibland ifrågasatts. Evidensen talar dock inte för en bagatelliserande inställning. I en stor studie presenterad 2014 i Lancet Psychiatry, där man följde människor mer än ett decennium, visades att självmordsförsök var sju gånger vanligare bland individer som rökte cannabis dagligen än bland dem som inte använde drogen. Risken att falla in i annat narkotikamissbruk var ökad med åtta gånger. Resultaten kan inte förklaras med ålder, socioekonomisk status, psykisk sjukdom eller annat missbruk, det har författarna kontrollerat för. Resultaten från den nu aktuella undersökningen och från den som publicerades för två år sedan i Lancet Psychiatry är särskilt relevanta med tanke på att cannabisbruk ökat bland unga enligt siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.