Autoreferat. I det fåtal tidigare studier som undersökt svårighetsgraden och överlevnaden efter akut koronart syndrom (AKS) hos patienter med reumatoid artrit (RA) har resultaten varit motstridiga. Misstanken har dock funnits om såväl allmänt allvarligare sjukdomsbild som ökad mortalitet.

I en landsomfattande registerbaserad kohortstudie undersöktes därför sjukdomsbilden vid insjuknande i och risken för tidig död efter AKS hos patienter med RA jämfört med kontroller ur befolkningen.

Mellan 2007 och 2010 identifierades 1 135 patienter med RA och 3 184 matchade befolkningskontroller med förstagångsinsjuknande i AKS. Genom länkning till det nationella kvalitetsregistret för hjärtintensivvård (Swedeheart) kunde klinisk presentation, behandling och komplikationer jämföras. För att jämföra risken för tidig död efter hjärthändelsen kontrollerades 30-dagarsperioden efter händelsen i Dödsorsaksregistret.

Patienterna med RA hade en allvarligare sjukdomsbild än kontrollpersonerna. De drabbades oftare av plötslig hjärtdöd och ST-höjningsinfarkt, hade större troponinutsläpp och utvecklade oftare komplikationer. Under de 30 dagarna efter hjärthändelsen avled 16 procent av patienterna med RA jämfört med 11 procent av kontrollerna (vilket motsvarar 60 procent ökad risk för död). Riskökningen kvarstod efter justeringar för demografiska variabler, komorbiditet och även typ av AKS.

I studien visas att patienter med RA inte enbart löper ökad risk för att insjukna i akut koronart syndrom utan även tycks drabbas av ett allvarligare insjuknande med jämförelsevis sämre utfall. Resultaten manar till uppmärksamhet på kardiovaskulära riskfaktorer vid RA och påminner om RA som komplicerande faktor vid AKS.