Autoreferat. Ileus orsakad av inre herniering är en vanlig och potentiellt mycket allvarlig komplikation efter laparoskopisk gastrisk bypass. Observationsstudier från enskilda centrum har visat minskad risk för tarmvred om de mesenteriella öppningar som bildas vid operationen sluts. Förslutningen skulle dock kunna öka risken för tidiga komplikationer. Fram till nu har det saknats en tillräckligt stor randomiserad studie kring denna fråga.

Under perioden maj 2010 till november 2011 inkluderades 2 507 individer som planerades för operation med laparoskopisk gastrisk bypass i studien. Under operationen randomiserades patienterna till förslutning av de mesenteriella defekterna eller till att dessa lämnades öppna. Tolv centrum i Sverige deltog i studien, som har hanterats inom ramen för det nationella kvalitetsregistret SOReg; den är således en registerbaserad randomiserad kontrollerad studie. Information om operationskrävande ileus har förutom från SOReg även inhämtats från Patientregistret.

Genom att försluta de mesenteriella defekterna nästan halverades risken för att behöva opereras för tarmvred 3 år efter ursprungsoperationen (från 10,2 till 5,5 procent, P = 0,0002). Ökad risk sågs dock för att drabbas av allvarlig tidig komplikation (4,3 procent vid förslutning i jämförelse med 2,8 procent om defekterna lämnades öppna, P = 0,044). Denna skillnad förklaras i det närmaste helt av en ökad risk för att drabbas av knickbildning i enteroanastomosen.

Vår slutsats är att de mesenteriella defekterna bör förslutas rutinmässigt vid laparoskopisk gastrisk bypass. Även om risken då ökar något för tidig allvarlig komplikation får detta anses som ett acceptabelt pris för den senare markanta minskningen av risken för operationskrävande tarmvred.