Avhandling. Åldersrelaterade förändringar i ögats gula fläck – makuladegeneration – är en vanlig orsak till allvarlig synförlust hos personer över 50 år. Prevalensen hos personer från 40 år är beräknad till ca 6,5 procent. Med en befolkning som blir allt äldre räknar man med att denna siffra kommer att stiga. Varje år drabbas ca 6 500 personer av den allvarliga så kallade våta varianten av sjukdomen. Sedan 2007 finns läkemedel som genom en injektion i ögat kan bromsa våt makuladegeneration. Helt avgörande för framgångsrik behandling är dock att sjukdomen upptäcks innan syncellerna skadats permanent.

Sjukdomen är kronisk med återkommande skov, vilket gör att patienterna måste kontrolleras under många år. Vid tecken på recidiv ges förnyad behandling. Detta har lett till en problematisk kösituation där patienterna under väntetiden riskerar en bestående synförlust.

Två helt nya syntest i form av appar för mobiltelefon kan vara ett alternativ till rådande rutin med återbesök på sjukhus. Testen, som är självinstruerande, ger möjlighet att testa synfunktionen hemma, rätta resultaten på egen hand och sända dem till kliniken för utvärdering. I en aktuell avhandling visas att de nya syntestapparna fångar tecken på synförsämring tidigare än dagens konventionella bokstavtavlor.

Det ena testet (MultiBit) använder siffror uppbyggda av ljusstarka mikroprickar. Siffrorna visas på slumpartade platser på skärmen en kort stund och försvinner sedan. Svårighetsgraden på testet varieras genom att antalet mikroprickar som bygger upp en siffra varieras. Patientens uppgift är att högt säga vilka siffror som visas. Givna svar spelas automatiskt in och återuppspelas sedan när patienten själv rättar sitt utförda test genom att jämföra det givna svaret med facit som visas på skärmen.

Det andra testet (Celego) är ett lästest som visar slumpartade kombinationer av siffror och bokstäver, likt en registreringsskylt, och här varieras svårighetsgraden genom att storleken på tecknen ändras. Påverkad läsförmåga är ett av de tidigaste symtomen vid makuladegeneration. Förbättring vid behandling är det som faller bäst ut vid utvärdering av livskvalitet.

Resultaten pekar på att självtest i hemmet med de nya apparna skulle kunna ersätta en del av dagens kontroller i sjukvården och därmed frigöra resurser och korta väntetiderna.

I avhandlingen återfinns de förstudier som publicerats och lett fram till de nya syntesten.