Autoreferat. Jämfört med andra utrikesfödda och svenskar löper flyktingar väsentligt högre risk för att utveckla schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar, enligt en ny stor registerstudie från Karolinska institutet publicerad i BMJ [1].

Studier i både Sverige och andra länder har samstämmigt visat att utrikesfödda löper högre risk att insjukna i icke-affektiv psykos jämfört med inrikesfödda [2]. Det är välkänt att flyktingar utgör en särskilt utsatt grupp, men om de har ännu högre risk för psykossjukdom än andra utrikesfödda har aldrig undersökts.

I en aktuell studie följdes 1,3 miljoner svensk- eller utrikesfödda individer i som mest 13 år. Resultaten visar att risken för icke-affektiv psykos var 66 procent högre för flyktingar jämfört med andra utrikesfödda från samma regioner och nästan 3 gånger så hög som för inrikesfödda.

Sammanfattningsvis tycks flyktingar löpa högre risk att inskjukna i icke-affektiva psykoser jämfört med andra utrikesfödda. Studien bekräftar också att utrikesfödda generellt har förhöjd risk för icke-affektiva psykossjukdomar jämfört med svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Vårdpersonal måste uppmärksammas på den höga psykosrisken hos flyktingar och resurser anpassas till det ökade behovet av vård. Resultaten stöder också hypotesen att traumatiska livshändelser kan leda till att människor insjuknar i psykossjukdomar.