Perioperativ behandling med statiner i hög dos till personer som sedan tidigare medicinerat med statiner minskade inte risken för akut njurskada efter hjärtkirurgi. Däremot ökade risken för akut njurskada efter hjärtkirurgi för personer naiva för läkemedlet. Det visar en nyligen publicerad randomiserad, dubbelblindad studie.

Studien omfattade 615 personer som skulle genomgå elektiv hjärtkirurgi. Av deltagarna medicinerade 416 med statiner medan 199 inte hade erhållit läkemedlet tidigare. Medianåldern var 67 år, en tredjedel var kvinnor och 32,8 procent hade diabetes. Tidigare intolerans mot statiner, akut koronart syndrom samt leverfunktionsnedsättning utgjorde exklusionskriterier. Deltagare naiva för statiner randomiserades till att erhålla antingen 80 mg atorvastatin dagen före operation, 40 mg operationsdagen samt 40 mg dagligen under sjukhusvistelsen eller placebo. De som sedan tidigare behandlats med statiner randomiserades till att erhålla antingen 80 mg atorvastatin operationsdagen samt 40 mg dagen efter eller placebo. Alla fortsatte därefter med tidigare dosering. Det primära utfallsmåttet var akut njurskada (AKI), vilket definierades som en ökning av kreatinin i plasma med mer än 26,52 mmol/l (0,3 mg/dl) inom 48 timmar efter kirurgi.

Studien avbröts i förtid då interimsanalys visade att personer naiva för statiner löpte en ökad risk att utveckla AKI om de behandlades med atorvastatin i hög dos perioperativt, speciellt de med tidigare njurfunktionsnedsättning. Bland samtliga utvecklade 64 av 308 (20,8 procent) i atorvastatingruppen akut njurskada jämfört med 60 av 307 (19,5 procent) i placebogruppen (P = 0,75). Hos personer som inte tidigare medicinerat med statiner utvecklade 21,6 procent i atorvastatingruppen akut njurskada jämfört med 13,4 procent i placebogruppen (relativ risk 1,61, 95 procents konfidensintervall 0,86–3,01, P=0,15). Risken att utveckla akut njurskada påverkades inte hos dem som sedan tidigare behandlades med statiner.