Autoreferat. Det behövs 60 operationer av matstrupscancer innan allmänt erfarna kirurger uppnår stabila överlevnadsresultat hos patienterna. Vid färre utförda operationer riskerar bristande erfarenhet påverka den långsiktiga prognosen negativt. Det visar en ny studie publicerad i Journal of Clinical Oncology.

Operation för matstrupscancer är tekniskt krävande och tar ofta en hel arbetsdag att utföra. Det är en av få operationer där det är etablerat att kirurgens årliga antal ingrepp betydligt påverkar patientens prognos efter operationen. Därför är det kirurger som har stor erfarenhet av andra operationer som tar sig an denna typ av kirurgi. Det är känt att det finns inlärningskurvor för att lära sig vissa nya operationer och tekniker, vilket betyder att det tar ett antal operationer innan resultaten är optimala. Det är dock okänt om det finns en inlärningskurva vid operationer för matstrupscancer, som alltså ofta opereras av de mest erfarna kirurgerna. 

Studien baseras på data från en svensk nationell kohort om 1 821 patienter som opererats av 139 olika kirurger för matstrupscancer under tidsperioden 1987–2010, med uppföljning till och med 2014. Studien analyserade dödligheten vid 30 och 90 dagar samt vid 1, 3, och 5 år i förhållande till antalet operationer som utförts av de enskilda kirurgerna.

Resultatet justerades för kända förväxlingsfaktorer, som patientens ålder, kön och samsjuklighet, tumörens stadium och histologisk typ samt behandling med cytostatika och strålning. Vändpunkten på inlärningskurvan (då överlevnaden stabiliserades) låg vid 15 operationer för 30-dagarsdödligheten (där dödligheten minskade från 8 procent till 3 procent, P<0,0001), medan 1-, 3-, och 5-årsdödligheten hade en senare vändpunkt på mellan 39 och 59 operationer (med minskad dödlighet från respektive 35 procent till 28 procent [P=0,011]; 47 procent till 42 procent [P=0,049], och 31 procent till 19 procent [P=0,009]).

Författarna av studien föreslår två huvudsakliga sätt att motverka att kirurgens bristande erfarenhet får inflytande på prognos efter operationen: dels att införa ett strukturerat nationellt mentor- och träningsprogram för matstrupscancerkirurgi, dels att kirurger som börjar operera matstrupscancer bör genomföra cirka 60 operationer under översyn av mer erfaren matstrupscancerkirurg innan de börjar operera självständigt.