Preoperativ antiseptisk behandling med alkoholbaserad klorhexidinlösning före kejsarsnitt var associerad med färre fall av ytliga och djupa infektioner i operationssåret jämfört med alkoholbaserad jodlösning. Frekvensen av hudreaktioner var i allmänhet låg, och ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna. Det visar en studie nyligen publicerad i New England Journal of Medicine.

I studien randomiserades 1 147 kvinnor planerade för akuta och elektiva kejsarsnitt till klorhexidin- eller jodlösning som preoperativ antiseptisk behandling. Fjorton av deltagarna fullföljde inte interventionen, vanligen på grund av allergi mot tilldelad behandling. Det primära utfallsmåttet var ytlig eller djup infektion i operationssåret inom 30 dagar. Sekundära utfallsmått innefattade sjukhusvistelsens längd, återbesök för infektionsrelaterade besvär samt positiv sårodling.

I gruppen lottad till klorhexidinlösning drabbades 23 stycken (4,0 procent) av sårinfektioner, att jämföra med 42 stycken (7,3 procent) i gruppen med jodlösning (relativ risk [RR] 0,55; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,34–0,90; P = 0,02). I klorhexidingruppen sågs ytliga infektioner hos 3 procent och i jodgruppen hos 4,9 procent av deltagarna (RR 0,61; 95 procents KI 0,34–1,10; P = 0,1). För djupa infektioner var motsvarande siffror 1 procent respektive 2,4 procent (RR 0,43; 95 procents KI 0,17–1,11; P = 0,07). Ingen skillnad sågs mellan grupperna vad gäller sjukhusvistelsens längd eller återbesök för infektionsrelaterade besvär. Frekvensen av hudreaktioner var låg, och ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna.

En nackdel med studien är att den endast utfördes på ett sjukhus och att generaliserbarheten kan diskuteras. Dessutom var varken deltagarna eller de som utförde interventionen omedvetna om vilken lösning de erhöll.