Den största minskningen ses för frukt- och grönsakstillgång, som förväntas minska med 4,0 procent och i modellen blir den mest sjukdomsalstrande faktorn.

Foto: Colourbox

Globalt är det i dag fler människor som dör på grund av så kallade välfärdssjukdomar än av undernäring. Ett varmare klimat förväntas påverka matproduktionen genom minskade jordbruksskördar. En viktig fråga är därför vilka effekter det kommer att ha på människans hälsa.

Genom etablerade modelleringsverktyg har beräkningar gjorts för att analysera hur matproduktionen påverkas av olika klimatscenarier. Uppskattade ändringar i matintag (företrädesvis av frukt, grönsaker och rött kött) samt viktförändringar har vägts samman med resultaten från tidigare metaanalyser och använts som underlag för skattning av mortalitet.

Resultatet visar att klimatförändringar kommer att leda till minskad jordbruksproduktion. Trots klimatåtgärder förväntas den globala mattillgången per person minska med 3,2 procent. Den största minskningen ses för frukt- och grönsakstillgång, som förväntas minska med 4,0 procent och i modellen blir den mest sjukdomsalstrande faktorn.

Tillgången på rött kött förväntas minska med 0,7 procent. De hälsovinster som förväntas på grund av minskad konsumtion av kött är små jämfört med den negativa effekten av minskat intag av frukt och grönsaker. Ökningen av antalet personer med undervikt kommer ungefär att motsvara minskningen av övervikt och fetma. Dubbelt så många dödsfall på grund av minskat intag av frukt och grönsaker som i dag är att förvänta.

Forskarna uppskattar sammanfattningsvis att minskad livsmedelstillgång kommer att leda till uppskattningsvis 529 000 klimatrelaterade dödsfall i världen år 2050. Stora regionala skillnader kan ses, och höginkomstländer drabbas sannolikt i lägre grad än låg- och medelinkomstländer. I studien poängteras att det är viktigt att försöka förebygga ohälsa genom strikta klimatåtgärder.