Zikavirusinfektion under graviditeten kan vara associerad med utfall som fosterdöd, placentainsufficiens, tillväxthämning samt CNS-skador hos fostret. Det är resultatet i en preliminär rapport som nyligen publicerades i New England Journal of Medicine.

Studien omfattade 88 tidigare friska gravida kvinnor (gestationslängd 5–38 veckor) som sökt vård efter att under de närmast fem föregående dagarna ha utvecklat utslag på kroppen. 72 (82 procent) av deltagarna testades positivt för zikavirus i blod eller urin. Av dessa kvinnor genomgick 42 ultraljudsundersökningar prenatalt (totalt 56 undersökningar utförda under olika stadier av graviditeten).

Hos kvinnor positiva för zikavirus sågs ett makulopapulärt exantem i högre utsträckning än bland kvinnorna som var negativa för viruset (P = 0,02). Andra utmärkande kliniska fynd var klåda, ledvärk och lymfadenopati. Konjunktival injektion förekom hos 58 procent av zikaviruspositiva jämfört med 19 procent i kontrollgruppen (P = 0,002). Feber förekom enbart i en tredjedel av alla fall med zikavirus och var då kortvarig och låggradig (37,5 till 38,0 grader). Respiratoriska symtom var ovanliga.

Hos de 42 zikapositiva kvinnor som genomgick ultraljudsundersökning sågs fosteravvikelser vid undersökningen hos 12 (29 procent), varav 5 fall av intrauterin tillväxthämning med eller utan mikrocefali. Cerebrala kalcifikationer noterades hos 4 foster och CNS-förändringar hos 2. Abnormala arteriella flöden i cerebrala eller umbilikala artärer såg hos 4 foster medan oligohydramnios och ahydramnios upptäcktes i 2 fall. 2 foster dog efter vecka 30. 2 zikaviruspositiva kvinnor fick missfall under den första trimestern. Ingen av de 16 zikanegativa kvinnorna hade avvikande fynd vid ultraljudsundersökningarna.

Författarna drar slutsatsen att resultaten stödjer en koppling mellan zikavirusinfektion och ökad risk för missbildningar hos foster och för placentainsufficiens.