Placering av luftslang. Foto: Anne-Marie Blomfeldt

Autoreferat. Ortopediska operationer med implantation av främmande material är bland vårdens mest infektionskänsliga ingrepp. I Sverige görs varje år runt 16 000 primära höftplastiker och 13 000 primära knäplastiker. Periprostetiska infektioner förekommer vid ca 1 procent av elektiva primära plastiker. Följderna av infektion är inte sällan långa vårdtider, omoperation, smärta, dålig gångförmåga, ofta långvarig antibiotikabehandling och i vissa fall att leden lämnas utan protes (så kallad slinkled).

Dålig mikrobiologisk peroperativ luftkvalitet är en riskfaktor för infektion. Luftkvaliteten kan förbättras genom ökat eller riktat luftflöde samt genom att personalen använder tätare kläder. Luftkvaliteten mäts i kolonibildande enheter per kubikmeter (CFU/m3).

I en nyligen publicerad studie undersöktes 37 elektiva protesingrepp utförda i samma operationssal med 6–9 personer närvarande (med endast en dörröppning under samtliga operationer). Luftprov togs genom utsug med ett filter vid operationsområdet (se bild), som sedan placerades på agarplatta som inkuberades i två dygn. CFU-värdena mättes i tiominutersperioder (totalt 244 mätningar, 6–8 mätningar per operation). Tre olika operationskläder prövades. Vid 13 operationer användes Mertex flergångskläder (Textilia AB) och mobila laminära luftflödesaggregat (TOUL, Meditech AB), vid 11 användes Olefin flergångsklädsel (Textilia AB) och vid 13 Barrier clean air suit engångsklädsel (Mölnlycke Health Care). Mätningen av de två sistnämnda klädtyperna skedde utan TOUL.

Medelvärden för CFU/m3 för samtliga operationer var 27,9 (Mertex och TOUL), 38,8 (Olefin) och 22,8 (engångsklädsel) och medianvärden 20,0, 22,5 respektive 12,0. Engångskläderna gav signifikant lägre CFU/m3-värden än Mertex och TOUL.

Studien visar att operationskläder har olika prestanda trots att samtliga material uppfyller täthetskraven i europeisk standard. Mertex-kläderna är mer miljövänliga än engångsalternativet. TOUL-aggregaten upplevdes dock ha negativ inverkan på arbetsmiljön på grund av otymplighet och mer bakgrundsljud. På Södersjukhuset används mot bakgrund av bland annat refererad studie engångskläder vid primära höft- och knäplastiker, men ytterligare studier av andra operationskläder planeras.