Autoreferat. Intrakraniella aneurysm förekommer hos knappt 2 procent av befolkningen, och risken för blödning ökar med stigande ålder [1, 2]. Behandlingen av aneurysm syftar till att upphäva cirkulationen i aneurysmsäcken. Det kan uppnås med två huvudsakliga behandlingsstrategier: mikrokirurgi (applicering av clips vid aneurysmhalsen) eller endovaskulär metodik (deponering av metalltrådar i aneurysmsäcken).

I en nyligen publicerad metaanalys utvärderade vi det kliniska utfallet och mortaliteten efter kirurgisk respektive endovaskulär behandling av patienter med intrakraniella aneurysm [3]. Totalt 225 772 patienter i sammanlagt 85 studier inkluderades.

I randomiserade studier på rupturerade aneurysm sågs en högre andel av patienter med ett gott kliniskt utfall efter endovaskulär behandling (oddskvot [OR] 0,67; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,57–0,79) efter tre månader. För icke-rupturerade aneurysm visade data från registerstudier bättre kliniskt utfall 3 månader efter endovaskulär behandling (OR 0,34; 95KI 0,29–0,41). Registerstudier visade även att mortaliteten efter 3 månader var lägre efter endovaskulär behandling (OR 1,74; 95KI 1,52–1,98).

Ettårsuppföljningen efter behandling av rupturerade aneurysm visade ett bättre kliniskt utfall efter endovaskulär behandling (OR 0,80; 95KI 0,68–0,94). Långtidsuppföljningen (> 1 år) för rupturerade aneurysm visade ett bättre kliniskt utfall efter endovaskulärt behandlade patienter (OR 0,81; 95KI 0,71–0,93).

Studien sammanfattar det aktuella kunskapsläget avseende de två huvudsakliga behandlingsmetoderna vid intrakraniella aneurysm och visar ett sammantaget bättre kliniskt utfall för patienter med endovaskulärt behandlade aneurysm.