Avhandling. Slätröntgen är en vanlig undersökningsmetod vid misstänkt buk- och ländryggspatologi, trots att belägg finns för att det diagnostiska värdet är mycket begränsat. Datortomografi (DT) har ett högt diagnostiskt värde och anses vara ett av de viktigaste medicintekniska framstegen. Trots det är det inte acceptabelt att helt ersätta slätröntgen med DT eftersom den senare ger högre stråldos.

DT av buk och ländrygg kan utföras med samma stråldos som slätröntgen, men på bekostnad av bildkvalitet. Syftet med den aktuella avhandlingen var att utvärdera bildkvalitet och diagnostisk information för lågdos-DT av buk och ländrygg jämfört med slätröntgen vid liknande dosnivåer (ca 1 millisievert).

I ett delarbete jämfördes det diagnostiska värdet av lågdos-DT av buken (buköversikt) med slätröntgen. Resultaten visade att lågdos-DT hade en hög sensitivitet och specificitet jämfört med röntgen. Liknande resultat erhölls i en systematisk översikt.

I en fantomstudie skannades en ländryggdel av får (placerad i en vattenfylld plastburk) med olika DT-inställningar. Bildkvaliteten utvärderades och låg till grund för ett protokoll med optimala inställningar för lågdos-DT av ländryggen. Protokollet användes sedan i en klinisk studie som jämförde bildkvaliteten av lågdos-DT av ländryggen med slätröntgen. Resultaten visade att lågdos-DT hade betydligt bättre bildkvalitet.

En ännu opublicerad studie handlar om effekten av iterativ rekonstruktion (IR) av bildkvalitet vid lågdos-DT av ländryggen. Iterativ rekonstruktion är en ny DT-teknik som syftar till att förbättra bildkvaliteten vid låg stråldos. Resultaten visade att användningen av medelstark IR-nivå i rekonstruktion av lågdos-DT förbättrar bildkvaliteten jämfört med de rekonstruktionsfilter som utgör standard.

Studierna har lett till förändrade rutiner vid Universitetssjukhuset Örebro. Lågdos-DT ersätter slätröntgen vid undersökning av buken för vuxna och även ländryggsröntgen för inneliggande och akuta patienter. Skelettsektionen använder nu vårt protokoll för lågdos-DT av ländrygg vid undersökning av barn i stället för det tidigare DT-barnprotokollet, eftersom det nya protokollet har bra bildkvalitet och ännu lägre stråldos.

Sammanfattningsvis ses att lågdos-DT av buk och ländrygg ger bättre bildkvalitet och diagnostisk information än slätröntgen vid liknande dosnivåer och därför kan ersätta slätröntgen.