Förlängd behandling med antibiotika vid långdragna symtom hänförda till borreliainfektion var inte effektivare än placebo vad gäller hälsorelaterad livskvalitet. Det visar en dubbelblindad randomiserad studie, nyligen publicerad i New England Journal of Medicine.

Patienter med symtom som muskuloskeletal smärta, ledsmärta samt neuralgi med eller utan ihållande fatigue inkluderades i studien om symtomen var tidsmässigt relaterade till ett erythema migrans eller förelåg samtidigt med positiv serologi för IgG eller IgM mot B burgdorferi. Studien omfattade 280 patienter som samtliga erhöll 2 000 mg ceftriaxon intravenöst dagligen i 14 dagar. Patienterna randomiserades till att fortsätta behandling under 12 veckor med peroralt doxycyklin (100 mg två gånger per dag), klaritromycin i kombination med hydroxiklorokin (500 mg två gånger per dag respektive 200 mg två gånger per dag) eller placebo. Det primära utfallsmåttet var hälsorelaterad livskvalitet genom ett urval av frågor i enkäten RAND SF-36.

Förändringen i hälsorelaterad livskvalitet skiljde sig inte mellan grupperna efter behandlingen, med en medelpoäng på 35,0 vid doxycyklin (95 procents konfidensintervall [KI] 33,5–36,5), 35,6 vid klaritromycin med hydroxiklorokin (95 procents KI 34,2–37,1) samt 34,8 vid placebo (95 procents KI 33,4–36,2). Vid inträdet i studien hade patienterna generellt låg livskvalitet enligt RAND SF-36, och i alla grupper var medelpoängen bättre vid slutet av studien (P < 0,001). Frekvensen av biverkningar var lika i samtliga grupper.