Avhandling. Övervikt och fetma har utvecklats till ett betydande hälsoproblem. Eftersom långsiktigt effektiva dieter eller medicinska behandlingar saknas ligger antalet utförda överviktsoperationer på en hög nivå. Vanligen utförs gastrisk bypass, som innebär att en ny ficka (ca 15–30 ml stor) skapas av magsäckens övre del samt att resterande magsäck och början av tunntarmen kopplas bort.                                                                                                 

Episoder med hypoglykemi är vanligt förekommande efter överviktskirurgi, både efter gastrisk bypass och den alternativa operationsmetoden duodenal omkoppling (duodenal switch).

För att studera frekvensen av hypoglykemier efter överviktskirurgi undersöktes 15 patienter efter gastrisk bypass, 15 efter duodenal omkoppling och lika många kontroller med obesitas. Kontinuerlig glukosmätning genomfördes under 3 dygn samtidigt som födointag och symtom registrerades. Hypoglykemier var vanligt förekommande; totalt sett drabbades 50 procent av patienterna efter gastrisk bypass och 75 procent av patienterna efter duodenal omkoppling. Gastrisk bypass-patienterna hade ca 40 minuter per dag glukosnivåer under 3,3 mmol/l. För patienterna som genomgått duodenal omkoppling var motsvarande period 80 minuter. 80 procent av episoderna var asymtomatiska, vilket indikerar höggradig nedreglering av symtom på hypoglykemi.

För att kartlägga svaret på hypoglykemier undersöktes 12 patienter före och efter gastrisk bypass med en hyperinsulinemisk hypoglykemisk klamp, vilket innebär att blodsockret sänks under kontrollerade former (här till 2,7 mmol/l). Resultaten visade att svaret generellt är sänkt, såväl symtommässigt som hormonellt (glukagon, kortisol, adrenalin, noradrenalin och tillväxthormon). Även inkretinhormoner (GLP-1 och GIP) och lipolys (glycerol och fria fettsyror) var nedreglerade. Det sympatiska nervsystemet, mätt som variation i hjärtfrekvens, var också nedreglerat jämfört med före operation.

Resultaten pekar mot att patienter efter gastrisk bypass troligen har en nedreglering i centrala nervsystemet i svaret på hypoglykemi. Möjligen beror det på ett ökat upptag av glukos till glukosavkännande nervceller i hypotalamus med ett efterföljande nedreglerat svar som följd.

Efter gastrisk bypass har patienter således nedsatt svar vid hypoglykemi, såväl symtommässigt och hormonellt som nervöst. Om förstahandsbehandling med diet respektive akarbos (alfaglukosidashämmare som fördröjer upptaget av kolhydrater från tarmen) fallerar kan behandling med GLP-1-analog prövas.

Effekten av GLP-1-behandling på fem patienter beskrivs i avhandlingen, med klart förbättrade glukoskurvor (uppmätt med kontinuerlig glukosmätning). Mekanismen är inte helt kartlagd men kan sannolikt härledas till effekt på det nedreglerade svaret på hypogykemi.